source: orange/testing/regressionTests/results/obi/modules/obiGO-gene-annotations.py.txt @ 5860:1ab3910ee321

Revision 5860:1ab3910ee321, 54.4 KB checked in by blaz <blaz.zupan@…>, 5 years ago (diff)

initial commit of the regression test result for this script

Line 
1Found annotations for Saccharomyces cerevisiae (sgd)
2RPN2 (YIL075C) directly annotated to the folowing terms:
3proteasome complex with evidence code IEA
4endopeptidase activity with evidence code IMP
5binding with evidence code IEA
6nucleus with evidence code IDA
7cytosol with evidence code IEA
8ubiquitin-dependent protein catabolic process with evidence code IMP
9ubiquitin-dependent protein catabolic process with evidence code IPI
10proteasome regulatory particle, base subcomplex with evidence code IPI
11enzyme regulator activity with evidence code IEA
12protein binding, bridging with evidence code IPI
13proteasome storage granule with evidence code IDA
14regulation of protein catabolic process with evidence code IEA
15protein complex with evidence code IEA
16proteasome assembly with evidence code IGI
17YDJ1, RPN1, RPN2, RGA1, FRQ1, STF1, YRB1, TUS1, RIC1, GPB2, GPB1, RPN3, POL30, CIN2, BAG7, GYP8, TSC11, PIG1, GYP1, SSK1, GYP5, GYP6, GYP7, YIP5, CLN3, CLN2, CLN1, SKT5, IRA2, IRA1, VAC14, LRE1, MDR1, SHC1, LRG1, YRB30, ACM1, SPL2, MON2, HLJ1, BEM4, TIF5, SEC23, GEA2, GEA1, CLB2, SLI15, MSB4, PBI2, ASC1, MSB3, AGE1, ERI1, DBF4, RGA2, SYT1, VPS75, SDC25, RGP1, LSP1, CLB6, CCL1, GCS1, YEL1, AGE2, INH1, PCL8, TPS2, LST8, SBH2, SBH1, GTS1, MUK1, MDJ1, TOF2, STE50, CSG2, TRS23, PAM16, PCL2, BEM2, BEM3, VTA1, PCL9, ILV6, RCN1, BUB2, GAC1, SIC1, PCL1, SEC12, PCL7, GYL1, PCL5, PCL6, SRM1, ATG13, RNA1, ATG17, GLC8, GDI1, TRS31, STI1, PSY4, SPS18, SDS22, CDC25, CDC24, REG2, REG1, GIC1, TPS3, GIC2, AMA1, SHP1, BCY1, PAI3, COX13, EFB1, SIS2, PMP1, TFS1, SML1, SST2, LTE1, SSC1, YKL088W, YRB2, CLB3, GLO3, CLB1, PAM18, AHA1, CLB5, CLB4, DCN1, TSC3, TRS20, BET3, GET3, FUS2, VPS41, BET5, YHR138C, BLM10, BFA1, YHL029C, CKB1, CKB2, WHI2, IQG1, BUD3, BUD2, ROM2, SLO1, BUD5, ROM1, CKS1, PXR1, CAK1, RRD1, RRD2, MDJ2, GCN3, SEC7, CCZ1, MOB2, SRO7, MOB1, TRS130, BUD14, STD1, RTS1, VAC7, MGE1, SAC7, YLL017W, PIL1, ECM25, SSN8, YIP4, PHO80, PHO81, SED4, VPS9, SRP54, VMA13, DOC1, MGS1, YCL068C, RGD1, RAI1, PIG2, RGD2, RGS2, CDC55, YPI1, ESF2, DCP1, RPI1, TSL1, BUR2, VHS3, MRS6, JJJ1, SNF4, DSS4, PCL10, GCD6, GCD7, GCD2, ARC1, GCD1, RDI1, CLG1, OAZ1, SEC2, FAR1, HCH1, BRF1, GIP1, GIP2, GIP3, GIP4, VAM6 annotated to GO:0030234 Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
18HRD3, CPA1, GTR2, GTR1, KGD1, STT3, TOM40, RNR2, STP22, VPS8, APL5, MFB1, SEC8, VPS3, YJL149W, DIA2, VPS5, CSI1, ALG13, TSC11, CDC73, UBP8, YAF9, SIP2, RPO21, RPO26, RPT6, SEC72, RPT4, ATP8, RPT2, RPT3, EPL1, RPT1, ATP3, ATP2, ATP1, IOC2, ATP7, ATP6, ATP5, ATP4, RET3, RET2, RET1, SCL1, ARP9, ARP8, ATP19, ATP18, ATP17, ARC35, ATP15, ARP6, ARP1, GCD11, ARP3, ARP2, YKU80, ROX3, LST4, RAD10, VID24, BUD32, UBC1, VID28, UBC4, UBC5, TIF2, CTF13, POP2, PRP19, ERR2, UTP13, TIM22, POM152, BUL2, PRI1, POL31, CTF19, PRI2, SUA7, CSN9, POL30, NSL1, SEH1, HRT1, CHS5, YDR306C, POL32, VPH1, RAD7, SEN2, RPC11, RPC10, RPC17, RAD2, RAD1, STB1, TPK1, RRI2, RRI1, TPK2, CHL4, MYO2, ERF2, SPC34, CCT8, NUP120, SCC2, CCT2, CCT3, ASM4, CCT6, YNG1, CCT4, MDM20, HDA3, PAM16, PAM17, VPS68, MRE11, PSF1, STB2, NSE4, NSE5, PAM18, NSE3, CPR1, NSE1, VPS71, PCL9, PCL8, PCL10, UME6, BIR1, PCL2, POB3, NNF1, PCL7, PCL6, PCL5, PEP8, SWC7, RPN13, BIM1, PEP3, BRF1, PEP5, GIM5, MTW1, CMP2, GIM4, AVO1, AVO2, GIM3, TOP3, RRP46, RMD5, TFB1, RSC2, TFB3, TFB4, TFB5, RSC6, UTP21, RSC8, RSC9, MIP1, MIP6, SWR1, SGF73, NUP133, HPC2, YRB2, TAF13, MUS81, TAF11, TAF10, CSE1, IES1, TAF14, UFO1, CDC3, CDC4, RPC19, CDC7, SEN54, CDC39, MLP1, SMC1, CDC31, SMC3, CDC33, CDC34, BLM10, RSC58, SMC6, SUS1, HAP5, HOS4, HOS2, HOS1, HCR1, BUD27, SIP1, TAF7, VIK1, CTF3, GTB1, RIF2, RIC1, FYV10, NAT1, TIM44, MCM3, TFP3, GAL83, TFP1, DID4, TAF4, HHF2, SET1, SET3, MEC3, RNR3, RNR1, ALG14, IML3, RNR4, SSL2, MGR3, SSL1, POL3, POL2, POL1, LTV1, LSP1, CDC28, RAV1, CAF120, RRN10, LEO1, PTA1, SPP1, CDC48, SCC4, RPN12, SWI4, RPN10, SWI6, SWI1, SWC5, SWI3, ARG3, RPC53, COX5A, COX5B, CDC23, TOM5, TOM6, TOM7, GCD14, RPT5, RNA15, ATG19, GAL11, STE18, SMC2, SRN2, MAK3, GSC2, YME1, VPS20, PTC2, VPS27, VPS24, NUP2, VPS28, VPS29, GAC1, TEF1, STN1, MMS2, TIM54, NIP1, HTL1, MMS4, YKE2, HRD1, IOC3, FKS3, APS3, SPC97, TOR1, MCM16, ADE2, MND2, UME1, TFG2, SPC98, KIN28, MFT1, RRN3, KOG1, APC9, RRN6, SWP82, PDX1, APC2, CGI121, SEC11, APC1, COX12, SEM1, DBP5, CDC26, HAP4, RFM1, CSE4, RNH202, HAP3, HAP2, HDA1, PAP1, MYO1, VPS25, ULP1, MYO5, MYO4, IFH1, MOT2, SIF2, TOA2, STE4, NGG1, USA1, VPS54, MNN11, ITC1, PIL1, RPN1, SSC1, DOC1, RPN4, RPN5, RPN6, RAD14, RPN8, RPN9, PUP3, PUP2, MTR4, RTG2, MTR3, ARP4, YTA12, PDB1, SWD2, SWD3, SWD1, GRR1, RRP45, ATP14, BNI1, GCD10, COX4, SEN15, PCF11, EAF1, CAF16, EAF3, CAF4, EAF6, EAF7, UFD1, UFD2, QCR9, SXM1, CBF1, LST7, GAA1, CBF2, SEC31, IMP4, DLS1, ATG5, RIB4, SUI3, SUI2, SUI1, PZF1, ARP7, LDB7, YBP2, KAE1, KIP3, MED1, SLX1, SWM1, CTK1, CTK2, MEX67, GPI2, NIC96, GPI1, YCG1, SLI15, RPG1, GPI8, FKS1, SPT8, DBF4, FTR1, PAC10, PAC11, TSL1, SPT3, SPT5, SPT4, SPT7, SPT6, NAS2, MSL5, JNM1, ELC1, NAS6, PGD1, TEX1, NUP82, TIM9, NUP84, NUP85, SEC62, SEC63, LCB1, SPC110, LCB2, MED6, MED7, MED4, ARC40, MED8, LST8, TUB3, TUB2, TUB1, GLE1, SAP30, NKP1, YKU70, NKP2, MVB12, SHR5, CTK3, TIF5, HUL5, TIF1, SHS1, APL6, CHS6, ROT2, BUB1, LIF1, BUB3, UBP6, HSK3, ADA2, KRE29, RRN7, LRS4, MAD2, MAD3, MAD1, ISW1, ISW2, CTF18, TID3, CTF8, HAT1, HAT2, PEA2, CAF40, TPS1, TEF2, TPS3, TPS2, ASK10, TEF4, VPS53, DUO1, VPS51, COX13, MAK31, TOA1, VPS55, GPI19, DCC1, KAP120, PRE9, KAP122, RFC5, RFC4, RRN5, RFC1, CAF20, RFC3, RFC2, PPA1, ASF1, SPA2, DDC1, BET3, BET2, TRS120, ELP4, SLX5, SLX4, BET5, SKP1, SLX8, IDH2, CDC27, QCR2, TFC1, UTP10, QCR6, QCR7, UTP15, TFC4, TFC7, QCR8, UTP18, BET4, TFC6, NUP100, ELP3, MRS11, FIP1, SAS3, SPR28, PAF1, GPD1, ENO1, ENO2, GCN3, GCN5, TEN1, FRS2, CYC8, MMM1, PDA1, TFC8, NUP170, DYN2, DYN1, POL12, APC11, SPH1, RPA34, ARP10, CNB1, MYO3, TCP1, GON7, CAC2, RAD50, RAD3, PML39, RRN9, RPD3, STV1, RPA14, MSH2, MSH3, RSP5, TRS130, MSH6, RPA12, AIR1, AIR2, VPS36, ASH1, PHO85, SRB2, RNH201, KRE11, RNA14, CRN1, SSM4, NTO1, STF2, RIP1, SKI7, SKI6, MED11, COP1, TCO89, OST6, PRE7, CDC55, OST2, OST3, OST1, RPC40, VAN1, SOH1, YAP1802, CDC13, TFC3, CAM1, PFK2, PFK1, RAD16, PTC1, ARC15, GIP1, NAN1, CYT1, MGE1, SGF11, SYC1, GIP2, ARC18, VPS30, CKA1, GRH1, CKA2, SAM35, RNH203, SAM37, VPS17, VPS16, SIN4, SIN3, HST4, RAD55, SEC21, SEC23, SEC24, VAM6, SEC26, SEC27, SEC28, MED2, MNN10, RPB4, MAS2, YNL311C, FET3, MAS1, CUE1, RPN2, EXO70, CCT7, PLC1, RPC34, RPC37, RPN3, RPC31, YNG2, ABF1, POM34, RAD17, CCT5, TOM22, TOM20, SEC61, SIR2, CET1, SIR3, COX1, IES5, IES4, IES3, MPP6, NDC1, PUP1, VTC4, VTC3, AME1, VTC1, SPC19, GLO3, MPP10, MET10, PTC3, TIM11, CDC53, IDH1, PPH22, GUS1, MNN9, NOP14, TIM21, SUB2, DEP1, DYN3, TIM23, SEC66, GPA1, SDS3, PSF2, CNN1, REG2, APM1, HIF1, APM3, APM4, DNL4, TIM18, ENT3, ENT5, PCC1, RGP1, PTC5, RPA135, RXT3, RRP4, RCO1, RRP6, RRP7, CUL3, MRS5, TFB2, FRS1, AOS1, GAB1, PAP2, MPE1, BIK1, SBH2, SBH1, CDC12, RAD57, CDC10, CDC11, CDC16, CDC14, UMP1, TUP1, SPT15, NUP145, IPL1, SIR1, CFT1, SIR4, SEC10, CLU1, PCL1, REG1, GID7, SAC3, RSC3, MTR2, SEC15, SEC13, GID8, PSF3, SEC16, CLC1, ATG12, HIS7, ATG14, APM2, ATG16, ATG17, APC4, PWP2, REV3, TRS31, CLN2, REV7, NEJ1, CRM1, SAM50, RSC4, SSN2, HOC1, RAD6, SSN8, ATG13, AMA1, RPA190, CSL4, UBA2, BCY1, RPN7, GFD1, TEL2, PFD1, SPT20, SFB3, SFB2, DSN1, UTP5, IOC4, DPB4, YCS4, BTT1, CCR4, PRE8, YAP1801, PRE5, PRE4, RSC30, PRE6, PRE1, GUT2, PRE3, PRE2, ERI1, GLE2, VPS41, DOA4, GLC7, MAK21, FHL1, TRS33, RPC82, CKB1, CKB2, UBX2, SDH3, EAF5, EXO84, KAP114, SHG1, GCV2, DAM1, RAM1, QCR10, CDH1, SEC3, TOM70, TOR2, SEC9, HSE1, TPK3, UTP8, RTT102, ELG1, NUP53, EGD1, EGD2, LRP1, NUP57, RPB8, KGD2, HRT3, BUL1, ECM29, RAM2, PHO80, VMA2, VMA4, VMA5, VMA6, VMA7, VMA8, VMA9, SWP1, CIC1, PRE10, IMP2, IMP3, APS2, NUP116, HTZ1, APS1, PCI8, MCD1, NUT1, ARD1, AHC1, NPL6, SRP101, NPL4, GPD2, DAD4, DAD1, VTC2, DAD3, DAD2, PAN3, PAN2, PGA1, COX9, SEN34, RSC1, COX2, COX3, MES1, SPT16, COX6, COX7, IRR1, YDR532C, NUP188, PIG1, IMP1, ATG1, CCL1, RRP40, RRP43, RRP42, UTP22, SNF11, NET1, SNF12, STU2, NSP1, SPR3, NHP10, MSI1, OLI1, NIP100, RRN11, MCM7, MCM6, MCM5, MCM4, GPI18, MCM2, GPI15, GPI16, GPI17, GCD6, GCD7, GCD2, ARC1, GCD1, RAP1, ARC19, NOC2, NOC3, NOC4, RPO31, WBP1, LAA1, EAP1, PTC4, MEH1, CLG1, LAT1, CNA1, SRP1, SSH1, RLF2, ATP20, RAV2, NUP42, CIN8, IWR1, TIF35, TIF34, SLK19, CFT2, SLD5, VID30, SEC6, PHO23, PFS2, RCY1, SSO1, SGS1, DPB11, FUM1, SSS1, APC5, BDP1, CKS1, SAF1, MIA40, COG8, ASK1, SPT14, NUF2, COG3, COG2, COG1, KAP95, COG7, COG6, COG5, COG4, RPC25, MPS1, PMS1, UBR1, OST4, HRP1, UAF30, MDM10, OST5, ACT1, REF2, TAF12, MAF1, SGO1, YRA1, MIF2, MGR1, RPO41, CTR9, COB, DPB2, DPB3, MDJ2, TRA1, MDM12, SUR7, TIM50, ELP2, SPC25, SPC24, TIF4631, TIF4632, RFA3, RFA2, RFA1, SNC1, SSA1, ESA1, CSE2, MDM30, INH1, KAP123, SSU72, AFG3, CEG1, BRE2, SPC2, SPC3, CHD1, NMD5, SAR1, SLM4, SUP45, APL3, APL2, RHO1, DIP2, RXT2, CAP1, CAP2, APL4, UBC13, BIT61, SRB8, ARP5, SRB5, SRB4, SRB7, SRB6, SGT1, ABD1, HSP42, RCN1, MBP1, HDA2, VPS52, LSM1, RVB2, REC8, ZDS1, RVB1, CDC43, ELP6, GET1, GET2, GET3, SMY1, BCH1, TAF6, TAF5, BRN1, TAF3, TAF2, TAF1, SFH1, CTI6, SDC1, PPH21, SWC4, SWC3, TAF9, TAF8, NRD1, NUP1, HCS1, NUP157, CHC1, TPD3, NUT2, NUP159, VPS72, CUP5, EFB1, SNF8, CEX1, CEP3, RAD4, MAM1, SMC5, KIP1, KIP2, SMC4, CBC2, OKP1, HIR3, HIR2, HIR1, STH1, PTI1, SSN3, MET30, TRS20, CAF130, RPB5, PRT1, RPB2, RPB3, IKI3, ECM17, RPB9, SUP35, RPA43, HRR25, COR1, TRP2, TRP3, RPA49, CSM1, TIM8, SSA2, BUD7, BUD6, XRS2, FAS2, RPB7, SOM1, FAS1, RRD2, INO80, GGA1, HST1, GGA2, CIK1, DML1, ILV6, YOS9, ANP1, VPS33, TIM13, VPS35, VPS34, TIM17, MTF1, VPS38, RTS1, SRP102, STO1, LPD1, HST3, YLR224W, ATP16, HST2, TFG1, MAK10, VPS15, CHZ1, NOT5, UTP6, THP1, UTP4, MCM22, NOT3, MCM21, SDH1, YTH1, SDH2, SDH4, UTP9, THO2, NUP60, DER1, RPB10, RPB11, RIF1, RMI1, YHR035W, TUB4, CSN12, NUP49, SNT1, VMA13, VMA10, MLH3, CDC20, MLH1, SPC1, NAT3, MLC1, YSH1, STF1, GCV1, TFA1, BCH2, TFA2, GSG1, MLP2, RAD24, GCV3, CDC36, RAD23, ORC6, ORC4, ORC5, HFI1, ORC3, ORC1, ERR3, THP2, RTF1, ILV2, LEU1, SNF5, SNF4, SNF7, SNF6, SNF1, RAD61, IKI1, SNF2, KAR2, KAR3, DIS3, TRS23, NUP192, SGF29, CLP1, SPN1, HPR1, ORC2, ELA1, YDR131C, COX8, MLC2, CPA2, MMS21, NAT5, RGR1, RTT101, SEC5, ERR1, RPN11, APL1 annotated to GO:0043234 nuclear pore
19RPN1, RPN2, SCP1, PEX13, ARG82, PEX14, PAN1, CRN1, SLA2, SLA1, ABP140, DSK2, CDH1, OST4, UBX2, CDC53, RAD23, END3, ATG16, ATG19, ERG28, PEX5, CDC20, SAC6, BSP1, CIC1 annotated to GO:0030674 protein binding, bridging
20RPN1, RPN2, RPN3, YGR027W-B, RPN8, PUP3, PUP2, ATP23, YDR261W-B, RIM13, YTA12, YIL082W-A, YPR158W-B, PUP1, RPT6, YCL019W, RPT5, RPT2, RPT3, RPT1, YKL100C, SCL1, OMA1, YDR365W-B, KAE1, BAR1, MKC7, YCR045C, YDR316W-B, GPI8, AFG3, ESP1, YJL113W, DDI1, PRE5, NMA111, DAP2, YMR050C, RRI1, YDR210W-B, ICT1, YGR161W-B, YDR210C-D, YBR012W-B, YOL098C, RVB2, PRD1, YOR142W-B, PEP4, YNL284C-B, RCE1, STE23, STE24, YME1, YGR109W-B, YLR157C-B, YBL005W-B, YJR027W, LAP3, YDR098C-B, YER160C, PRE9, PRE8, YGR038C-B, YPR158C-D, PRE4, PRE7, PRE6, PRE1, PRE3, PRE2, YPR137C-B, DOA4, ECM14, QCR2, YLR227W-B, COR1, YOL103W-B, RPT4, YHR214C-B, QRI7, YMR045C, YML045W, YOR192C-B, MAS1, PRB1, YNL054W-B, KEX2, YLR410W-B, OCT1, STE13, YFL002W-A, RPN12, RPN10, RPN11, YAR009C, PRE10, IMP2, YJR029W, YML039W, CYM1, IMP1, SSY5, AXL1, YOR343W-B, YER138C, ATG4, YDR034C-D, RBD2, YPS7, YPL257W-B, YDR261C-D, PIM1, MAS2, NAN1, PCP1, YBL100W-B, YPS3, YPS1, YPS6, YGR161C-D, YPS5, YSP3, YHL009W-B annotated to GO:0004175 endopeptidase activity
21RPN2, UMP1, POC4, BLM10, HSC82, PBA1, NOB1, HSP82, PRE4, ADD66, IRC25 annotated to GO:0043248 proteasome assembly
22MAL33, PRP6, PRP4, PRP5, PRP2, PRP3, PRP8, PRP9, MSA2, CTL1, GSM1, APA1, MEI5, MEI4, LAS1, TRZ1, IOC3, IOC2, IOC4, MBF1, SCL1, GCY1, MSS4, SLD5, YPL071C, SLD3, SLD2, YDR316W-A, YDR316W-B, DDP1, KTI12, POM152, SUA7, CSN9, NSL1, NOP8, APD1, HRT1, NOP1, ASP3-1, NOP4, NOP7, NOP6, EDC2, YJL206C, YGR126W, RRI2, RRI1, PKC1, YDR196C, YOR093C, SOL4, ADO1, YIL091C, SOL3, CPR1, GAR1, MSS11, BIR1, ADY4, ECM22, SPB4, SPB1, MUQ1, YGL157W, YNL162W-A, TOP3, TOP2, TOP1, UTP22, UTP23, CIA1, BCY1, NHP6A, YOR062C, NHP6B, CAF40, NUP133, YGR042W, IPI1, IPI3, MUS81, EST2, YEL007W, YER067W, BUD22, BUD23, BUD20, BUD21, ECM5, YDR531W, SPC105, MAL63, MOB2, MOB1, RLP24, CAF120, STP1, LEO1, STP3, STP2, SPP1, CDC48, YPL060C-A, CDC45, SMD1, SMD2, SMD3, YLR108C, RPC53, CBF5, VHR1, STE12, YHR214C-B, IME1, HCM1, YGR277C, IME2, IME4, STN1, YKE2, YLR179C, SPC97, MCM10, MCM16, MND1, MND2, UME1, RSF2, RSF1, URK1, SWP82, CGI121, SEM1, SRP40, THG1, YCR087C-A, SPO74, PSE1, MOT2, MOT3, SIF2, RPN1, SSC1, RPN4, MTR4, PES4, MTR3, MTR2, YIL127C, SWD2, SWD3, SWD1, GRR1, TUB3, GDH3, YKR043C, PCF11, ZIP2, ZIP1, UFD2, FKH1, FKH2, YKU80, PML1, RGS2, RFC1, SNR58, ACM1, KAE1, ENP2, CTK1, CTK2, CTK3, HAM1, RFX1, YBR085C-A, PMI40, MSL5, MSL1, NUP82, NUP84, PRO2, KTI11, MED2, MED1, MED6, MED7, MED4, MED8, SCM3, CTF13, SUB2, POP2, YKU70, YLR301W, LIF1, MRE11, RNA1, YMR027W, RPR1, RPR2, ESP1, ISW1, ISW2, RLM1, DEG1, POP8, KSS1, TOA1, TOA2, MDN1, NOP9, DLS1, YGR038C-A, YGR038C-B, YDL063C, UIP3, TOS8, NUP60, UIP5, YIL083C, TOS4, UTP13, UTP11, UTP10, UTP15, UTP14, TUP1, UTP18, TRI1, NUP100, NTF2, NOP2, YCL020W, HSH49, YHL009W-B, YHL009W-A, YOL057W, YIH1, BUD17, BUD16, BUD13, YNL054W-B, LYS14, DBP10, APC11, SDS23, SDS22, TAD3, TAD2, ISY1, YER184C, RPS14A, YML039W, AIR1, AIR2, YML040W, YER079W, SKI8, SKI3, SKI2, YMR178W, ULP2, ULP1, SKI6, CDC55, YPI1, SME1, RPC40, NCE103, RCL1, CAM1, ROK1, NPT1, SYC1, STM1, YER064C, LTP1, CUP9, PRP24, PRP21, PRP22, UTR4, RSE1, UTR1, PRP28, PLC1, POL31, POL30, POL32, SEN2, UBS1, SEN1, YJL055W, NDC1, GRC3, GLO1, CUL3, SWE1, THR4, HIF1, YOR052C, SRC1, AAP1, YOR289W, SMB1, HIT1, RCO1, ESC1, UMP1, HAL9, MSC2, RAD55, YBR012W-B, YBR012W-A, HOR2, OGG1, MXR1, TRX2, TRX1, RAD51, YKR018C, GID8, TBS1, YOR142W-B, YOR142W-A, EDS1, SSN2, ECM29, SSN8, ECM23, AMA1, CSL4, YBL005W-A, YBL005W-B, SPP2, YCS4, BTT1, RPS2, NAM7, NAM8, HTB2, GAL4, ADI1, DEF1, KSP1, CEP3, SNR189, YMR244C-A, MAG1, NUP53, NUP57, YGR111W, CIC1, NTG2, NTG1, HHO1, NUP116, FOB1, IPK1, CKS1, ECM2, ECM1, NIP7, SPT15, EFG1, RPL28, NUF2, CDC27, LYS21, LYS20, ATG4, HNT2, SNF11, SNF12, MOD5, UTP21, TAH11, DIB1, JJJ2, JJJ3, JJJ1, PGA1, PGA2, MAL43, YIL080W, AFI1, YDR020C, RAP1, ULS1, RPO31, WBP1, SRP1, SMP1, ACA1, YEN1, HMG1, HMG2, VID30, DPB11, CLF1, YIG1, ALB1, HCA4, TYS1, PRP31, YER130C, PRP38, PRP39, YGR071C, TMA10, TMA16, TMA17, MAF1, SGO1, DRS1, SWT1, SPO12, SPO13, SPO11, GLN3, VPS74, VPS71, SPP381, SPP382, VPS72, SSA1, PCM1, SSA4, RSC30, NHP2, SSU72, BRE2, BRE1, CHD1, YMR074C, SIZ1, RXT2, RXT3, RHO5, YNL022C, OAF3, OAF1, SRB8, TPP1, SRB5, SRB4, SRB7, SRB6, YLR278C, SRB2, YJL114W, HDA3, HDA2, HDA1, YLR157C-A, MATALPHA2, MATALPHA1, YLR157C-B, FYV7, FYV6, NRM1, MET4, CTI6, ELP3, HAC1, HCS1, RDR1, YGR109W-B, MSN2, SMC2, MSN4, MSN5, SMC5, CBC2, PTI1, YSF3, RNQ1, YML045W-A, RPB4, RPB5, YJR096W, RPB7, RPB2, RPB3, ECM11, RPB8, RPB9, ECM15, SLA1, SWH1, CSM4, CSM1, ESA1, CSM3, CSM2, BFR2, YJR056C, PIP2, NSA2, YCL074W, NSA1, RRD1, NDT80, SNR67, YNR004W, ADH5, APQ12, REP2, REP1, EST1, PRM3, EST3, SNR191, SNR190, PHO13, HO, TMA7, YIL092W, YAR009C, YDR532C, NUP49, YTA7, MLH3, MLH2, MLH1, HOG1, YSH1, BCD1, RTF1, NIS1, DIS3, DUT1, YBL029W, RTT109, PIF1, RGR1, RTT101, RTT103, RTT102, RTT105, RTT107, RTT106, DIA2, AIP1, CDC73, CCA1, IML2, IML3, YPK2, RPO21, RPO26, SRS2, BIK1, PUF6, HTZ1, HMF1, VID22, UBC9, VID28, TEX1, IST3, RNA14, SEH1, YJL113W, YDL129W, YDR063W, POL12, KRR1, URH1, HHT1, HHT2, PLM2, SNR82, SNR83, SNR80, BMS1, SNR86, SNR87, SNR84, SNR85, YNL045W, YMR310C, SNP1, YMR134W, MBP1, MRI1, PSF1, ABF2, ABF1, PSF2, SPO22, STP4, PCL8, PCL2, PCL1, RPM2, PCL7, PCL6, PSH1, BRF1, MTW1, ASE1, CHK1, CDC40, RSC1, RSC2, RSC3, RSC4, RSC6, YHL039W, RSC8, RSC9, SKS1, YEL025C, RRP17, RRP14, SGF73, YAK1, RHR2, IES2, YFL052W, YPL068C, UFO1, SEN54, CTH1, SUS1, YLR227W-B, YLR227W-A, RDS3, RDS2, RDS1, CTF4, RIF1, RIF2, YGR203W, GAL80, GAL83, SCH9, SET4, SET5, SET6, SET7, SET1, SET2, SET3, MEC3, MEC1, RNR4, SSL2, SSL1, YJR008W, YHR214C-C, SUM1, RGM1, YML082W, YLR363W-A, HSH155, SWI5, SWI4, SWI6, SWI1, SWI3, COS8, RPS9B, RPS9A, NCL1, PPR1, RNH201, RNH202, RNH203, NUP2, CRF1, SAD1, ACB1, GZF3, YBL028C, ADE1, ADE3, ADE8, TFG2, TFG1, YOR006C, PMU1, SOF1, SFG1, TRL1, TRM82, SCP160, ITC1, MTR10, NUP170, WTM2, WTM1, MSN1, RTG3, RTG2, RTG1, RKR1, YER152C, BAS1, APJ1, YMR114C, MPH1, HBN1, YGR017W, NUP1, GUK1, PIK1, YDR132C, PBI2, SPT8, YOR051C, SPT3, SPT2, SPT5, SPT4, SPT7, SPT6, CCL1, SYF2, SYF1, YNL313C, LEA1, SDS3, YPR172W, SAP30, EXO1, NKP1, NKP2, ARX1, YLR256W-A, HEM2, HEM3, BEM4, UME6, PRP18, PRP19, YER163C, UBP8, PRP16, PRP11, YJR028W, MAD2, MAD3, MAD1, PSY4, MTD1, PSY2, PSY3, FCF2, FCF1, MDM35, DIN7, DUO1, YCL001W-B, YCL001W-A, SNR55, SNR54, SNR57, SNR56, SNR51, SNR50, SNR53, SNR52, SNR59, SNM1, SGS1, ECM16, YDR170W-A, ASF2, ASF1, SKP1, CAR2, HMS1, HMS2, FIP1, SRD1, WHI5, HAS1, SAS5, SAS4, RPS14B, SAS3, SAS2, YKR011C, PBP4, PBP2, YER034W, DDC1, MER1, HAA1, BYE1, NOP12, YFL002W-A, YFL002W-B, PTK2, MSH2, MSH3, MSH4, MSH5, MSH6, CTF8, LIA1, SSM4, SPP41, FZF1, FAR1, PRP42, RLI1, SNR7-S, ERB1, STE5, AZF1, NAN1, SNR7-L, BDH2, YHR132W-A, SAE3, SAE2, MMS2, RPP1, SPE2, RPN2, YML108W, YOR352W, CWC27, CWC24, CWC25, CWC22, CWC23, CWC21, TRM1, TRM5, NUP145, TRM9, TRM8, HTB1, SFP1, YCR090C, NSG1, SQS1, CTS1, YTM1, FPR1, FPR3, FPR4, YGR027W-A, YGR027W-B, MMS22, MMS21, BDF1, BDF2, HAP2, GNA1, MOG1, YLR132C, NOG1, NOG2, MPE1, CDC13, CDC16, CDC14, FCP1, OYE2, IPL1, SAC3, UBA2, UBA1, PWP2, PWP1, YNL284C-A, YNL284C-B, SHQ1, YPL216W, TEL1, GFD1, TEL2, SNR3, SNR5, SNR4, UPF3, SNR6, SNR9, SNR8, ABD1, GLC8, PNO1, GLC7, DOA1, YLR035C-A, YOR131C, DIM1, RPC82, DUN1, MAK21, SNR46, SNR47, SNR44, SNR45, SNR42, SNR43, SNR40, SNR41, PXR1, SNL1, SNR49, ASG1, EGD1, EGD2, SRG1, YLR410W-B, YLR410W-A, YPR022C, BNA6, BNA5, SGF11, RSA3, BNA1, RSA1, RAD34, RAD30, HOT1, DCS1, MIC17, NUT2, NUT1, MIC14, AHC2, NPL3, AHC1, NPL6, NPL4, DAD4, POG1, DAD1, DAD3, DAD2, PAN1, PAN6, SEN34, IRR1, RMI1, DMC1, RNT1, SNU13, NSP1, GTS1, MSI1, YGR205W, MCM7, MCM6, MCM5, MCM4, MCM3, MCM2, MCM1, IXR1, YBL100W-A, YBL100W-B, REC8, AME1, BRR2, BRR1, TSR2, RLF2, CAJ1, NUP42, NCB2, HRB1, RAD27, PHO23, PFS2, PFS1, PPT1, FAP7, NTC20, NGG1, TIS11, CRZ1, PMS1, CWC15, HRP1, CTR9, INO80, RNH1, NMD5, NMD3, ATC1, DIP2, UBC13, FAF1, UNG1, TAF12, PGM3, CDC28, FIN1, CDC26, CDC24, CDC23, RNA15, CDC20, LGE1, BUR6, NUP157, BUR2, YNL108C, NUP159, RDH54, PDE2, PHO2, YNR063W, RPC10, SML1, CLB3, FRM2, CLB1, CLB6, CLB5, CLB4, STH1, IRE1, HEK2, SHP1, SNU114, QRI1, NBP1, NBP2, NUP85, YER134C, TGS1, RKI1, NDD1, CLP1, MAK11, YPR045C, MAK16, CHZ1, SNR73, SNR72, SNR71, SNR70, SNR77, SNR76, SNR75, SNR74, SNR79, SNR78, THO1, THO2, GRX3, MRT4, GRX1, GRX4, CAT8, ASH1, YGR283C, YHC1, SGF29, IRC4, YML081W, ESF2, YDR261C-D, RAD24, ESF1, EMG1, YDR261C-C, TAD1, HFI1, RAD28, ACS2, SNR48, HTA2, HTA1, PHR1, ARO80, SUB1, ELA1, NDJ1, YDL124W, URC2, YPR127W, YNL134C, GTR2, GTR1, JIP5, RIC1, YDR261W-A, YDR261W-B, DAL82, DAL80, DAL81, CSI1, REB1, RPF1, RPF2, SIP4, YAF9, RPT6, RPT4, RPT5, RPT2, RPT3, EPL1, RPT1, VPS75, KIN28, YER159C-A, RET1, MEX67, NGL2, GCD14, ESC2, GCD10, PKH2, YRM1, POP3, PHD1, POP1, POP7, POP6, POP5, POP4, PRI1, ACE2, CTF19, CTF18, PPG1, URM1, HMLALPHA2, DSL1, HMLALPHA1, YIL096C, TPK1, TPK3, TPK2, GIS1, GIS3, THI2, HSK3, NSE4, NSE5, NSE3, NSE1, ARO3, ARO4, ARO7, ARO9, KRE29, PPH3, YIL110W, RSA4, TAN1, HSP104, TFB1, TFB2, TFB3, TFB4, TFB5, MIP6, NAB3, NAB2, BOP3, PUT3, NQM1, YER160C, MIF2, QNS1, PIH1, CDC39, RAD33, SMC1, CDC31, SMC3, CDC33, CDC34, SMC4, CDC36, SMC6, PNC1, YRF1-3, SDP1, YAR010C, SMM1, FYV10, TYE7, HHF2, PDR8, HHF1, ALG13, ALG14, PDR3, PDR1, TRM112, LTV1, RRN10, RRN11, RPN13, RPN11, YCR016W, YLR218C, REC114, MAK5, IRC20, MAK3, RPH1, CAC2, DOC1, RAI1, PUB1, YML079W, MMS4, YHP1, YPL257W-B, PHM8, YPL257W-A, SNR68, SNR69, SNR64, SNR65, SNR66, FCY1, SNR60, SNR61, SNR62, SNR63, SNT309, ASI3, ASI2, ASI1, HAP5, HAP4, RFM1, HAP1, HAP3, PBP1, DAT1, YHR097C, PRP46, PRP45, PRP43, SAS10, PRP40, RAD10, RAD17, RAD16, RAD14, ACT1, RAD18, YDR365W-B, AAH1, SEF1, YKL069W, SEN15, LIP1, SGV1, CDH1, URB2, URB1, SXM1, CBF1, CBF2, RPS22A, PAB1, RPS22B, RIB1, RIB4, OPI1, AOS1, FUN30, LDB7, SWM1, BRL1, YCG1, SLI15, LIN1, CAF4, SEC63, YOR342C, GOR1, TOF1, SNR161, YDR210C-C, TOF2, SNR81, YDR210C-D, YDR291W, TIF6, HEM12, SLX1, BUB1, TPT1, BUB3, GAT4, ADA2, GAT1, GAT2, GAT3, HSP26, MGA1, UIP4, HUL5, HUL4, ASK10, PAP1, PAP2, GRE3, APN1, APN2, YPR158C-D, YPR158C-C, YER156C, SLX4, SLX9, TFC3, TFC1, TFC7, TFC6, TFC4, TFC8, PUS1, PUS2, PUS4, PUS7, PUS9, MIG3, MIG2, RPA135, GCN4, GCN5, SDA1, SPE3, FOL2, RPC11, GON7, RPC17, CLB2, RPL40A, RPL40B, RSP5, RPA12, SVF1, RMP1, PDS1, PDS5, TEN1, YKL222C, NOP58, NTO1, NOP56, NOP53, YER138C, RUP1, GLR1, KRI1, TEA1, BRR6, REC102, REC104, REC107, UPC2, CAD1, MRD1, YGR251W, MIG1, SKN7, YNL010W, SNR19, SNR18, PSO2, SNR11, SNR10, SNR13, SNR14, BMH1, RPC34, RPC37, RPC31, POM34, NUG1, YPR158W-A, YDL085C-A, HMO1, YRB2, YRB1, CLN3, FRA2, CLN1, SPC19, SMX2, SMX3, YPR1, SAW1, PSF3, DYN2, URA6, URA4, URA5, YNL054W-A, MHR1, ELC1, SRP21, PCC1, APC1, RRP1, RRP3, RRP4, RRP5, RRP6, RRP7, RRP8, RRP9, TLC1, SNU23, RPD3, RED1, SLK19, HMRA2, SNR17A, SIR2, SIR3, SIR1, SIR4, SRX1, YRF1-2, YRF1-1, YRF1-6, YRF1-5, YRF1-4, RAD61, SEC13, NAR1, YDL144C, REV1, AMN1, REV3, NEJ1, CRM1, APC5, YKL091C, HNT1, DSN1, SOK2, SOK1, HSP12, PRE9, PRE8, PRE5, PRE4, PRE7, PRE6, PRE1, PRE3, PRE2, RIO2, GLE2, RIO1, LCD1, BCP1, RTR1, YBL010C, LOC1, YLR455W, RPA14, CKB1, CKB2, RRB1, SHG1, YOR343W-B, YOR343W-A, TRM10, TRM13, DBR1, APA2, RGT1, AFT1, AFT2, NMA1, NMA2, YNL157W, REX4, REX3, PRE10, YDL156W, MET28, PIN3, ADR1, DNA2, SFL1, IFH1, SPO1, TKL2, SPO7, NUP188, SNR34, HMT1, XDJ1, STU2, DCP2, STU1, YBL059C-A, LHP1, RRP12, GPI19, SHU1, HEH2, NOC2, NOC3, NOC4, RRP15, MPS1, NTR2, IWR1, CFT2, CFT1, MRC1, JHD2, JHD1, SKO1, SPT10, ASK1, GRE2, SPT16, YRB30, RPC25, SBP1, IBD2, CDC8, CDC9, YRA2, YRA1, CDC53, NFS1, DPB4, DPB2, DPB3, SNT1, ELP6, ELP4, YPL245W, ELP2, SPC25, SPC24, ZAP1, RFA3, RFA2, RFA1, HOP2, HOP1, TAF14, HTL1, NBP35, YGR161W-A, YGR161W-B, MDM31, TMA64, SRP14, SER2, YOR283W, SDC1, ZDS2, PCT1, YNL181W, CDD1, SSF1, SSF2, INO4, BRN1, YAE1, INO2, SWC7, EBS1, SWC5, SWC4, SWC3, REG1, NRD1, YGR109W-A, CUP2, SIS1, SIS2, CEX1, USV1, ARR1, YGR093W, YCK3, OKP1, HIR3, HIR2, HIR1, BRX1, ESS1, TID3, DHR2, MCA1, TRP4, TRP5, SOH1, YBR242W, OTU1, CIK1, TRF5, RTS3, RTS2, RTS1, NAP1, YLR271W, NUS1, SIN4, NOT5, NOT3, YTH1, SIN3, HNT3, RRM3, CTF3, RIX1, RIX7, MDY2, TSR1, YHR122W, YNL260C, LSM12, MATA1, YKR096W, TFA1, YDR034C-D, TFA2, YDR034C-C, LEU3, MET32, MET30, MET31, IKI3, SDO1, IKI1, NUP192, PDC1, SPN1, HPR1, PDC5, CWC2, YGR161C-C, YGR161C-D, CRP1, YMR315W, YBR090C, RPA34, RNR2, RMR1, ROX1, ARB1, THI3, NOB1, NSR1, COF1, BCK2, DUS1, DUS3, YCL019W, BMH2, YHR127W, ARP9, ARP8, ARP5, ARP4, ARP7, ARP6, YDR026C, ROX3, SBA1, YDR514C, FAL1, MAL23, PAC1, YCR051W, YRR1, YMR099C, HXK2, RAD7, RAD6, RAD5, RAD4, RAD3, RAD2, RAD1, CHL1, RPC19, CHL4, RAD9, SPC34, YNG1, YNG2, STB2, STB1, STB5, STB4, YLR456W, POB3, NNF1, YPR158W-B, SNR37, SNR36, SNR35, GPX2, SNR33, SNR32, SNR31, SNR30, SWR1, SNR39, SNR38, LSB1, YJR027W, LOS1, SUT1, SUT2, CBK1, TAF13, CSE4, TAF11, TAF10, CSE1, CSE2, CDC4, CDC5, CDC6, CDC7, REF2, BLM10, RSC58, HFM1, HOS4, HOS2, HOS3, HOS1, SIT4, CLN2, NAT4, YAP6, YAP7, YAP5, YAP3, YMR226C, YAP1, POL5, POL4, POL3, POL2, POL1, STD1, HOM6, YER137C-A, HOM2, SCC2, PTA1, YNL035C, SCC4, UBP10, UBP12, UBP14, MUD2, MUD1, MLP2, MLP1, TOM1, CDC21, GAL11, ZTA1, RKM1, SAM4, PRY1, SEC39, TPD3, RTN2, MFT1, RRN3, DBP8, APC9, RRN6, HUG1, RRN5, DBP2, DBP3, RRN9, DBP6, DBP7, LCP5, DBP5, NAF1, UTP20, SLU7, PRI2, YNL155W, HPA3, PUP1, PUP3, PUP2, YLL054C, EAF1, CAF16, EAF3, EAF5, EAF6, EAF7, SPC98, TPA1, IMP3, IMP4, STS1, SMI1, DOM34, SPS1, NVJ1, YBP2, ZDS1, NIC96, YDR051C, TEC1, RPL27A, HED1, SGD1, NMA111, TUB4, YDR210W-A, PZF1, TUB1, GLE1, DIG1, DIG2, MIH1, FLO8, ASM4, SIC1, YBR030W, SRM1, YGR067C, SPC42, HAT1, STE20, HAT2, DBP9, YPL247C, YMR258C, HCH1, RRN7, PTP2, PTP3, GDH1, KAP120, KAP123, KAP122, RFC5, RFC4, ENP1, RFC3, RFC2, APC2, JEM1, LRS4, YKR023W, URN1, YPR137C-B, YPR137C-A, CST9, SNR24, APC4, SRP72, CST6, YDR161W, RRS1, PAF1, YMR045C, SNU56, INM1, CUR1, MTQ2, RAD57, YML053C, RAD54, RAD53, RAD52, CHA4, RAD50, ESC8, PML39, RAD59, WWM1, PHO80, PHO81, SNR128, PHO85, PPZ1, CGR1, MSG5, YGL082W, PRR2, MGS1, WAR1, MED11, MEK1, SOL1, LSM8, YJR026W, SAN1, LSM4, LSM5, LSM6, LSM7, LSM1, LSM2, LSM3, SNR17B, CKA1, CKA2, HMRA1, HST3, HST2, HST1, YSA1, HST4, SLF1, TIP41, HSF1, UGA3, RIM15, SLT2, CET1, YBR239C, IES6, IES5, IES4, IES3, MPP6, IES1, DSK2, MPP10, GCR1, GCR2, MET18, HPT1, CEF1, DEP1, YBR197C, CNN1, DNL4, YDR365W-A, RPS7A, RPS7B, YOR060C, STR3, STR2, YPD1, NOP10, NOP13, GID7, NOP15, NOP14, NOP16, RMT2, IDS2, ALT2, PHO4, DOT1, DOT6, DOT5, YIL082W-A, MKS1, APT1, YCL075W, GBP2, DUG2, YDR391C, YPR196W, YPL260W, COS10, RAT1, RPA190, YMR111C, LUC7, SPT20, SPT21, YMR046C, SPT23, SWT21, FAP1, NUC1, SRL2, YMR144W, CCR4, RAF1, YHR087W, FUS2, FUS3, SMT3, ALF1, YOL103W-B, YOL103W-A, UBX5, UBX4, UBX7, UBX6, SCS2, KAP114, YKR075C, DAM1, YBL054W, YML045W, YOR192C-B, YOR192C-A, YMR051C, ELG1, LRP1, NDL1, SSN3, SRP68, YJU2, YPR174C, SNU66, YJR029W, YBR141C, VIK1, PCI8, MCD1, ZPR1, EBP2, ARG81, ARG80, ARG82, CUS1, CUS2, RRP45, RRP46, RRP40, RRP43, RRP42, NRG1, NRG2, NET1, LSR1, ASR1, YMR291W, CYC8, MGT1, GTT3, PTC1, PTC3, PTC2, MUB1, KRE33, GDS1, CIN8, CIN5, BDP1, RPS6B, RPS6A, TAH1, YOX1, KAP95, NHP10, PDC2, YPL014W, RIM20, MPS2, MPS3, IRC5, CNM67, TDP1, UAF30, HPC2, MMS1, TRA1, RAD26, TBF1, CEG1, RAD23, RME1, SFH1, DST1, GSP2, GSP1, UTP30, ECO1, MOT1, NUP120, RIM101, ORC3, RVB2, RVB1, TAF7, TAF6, TAF5, TAF4, TAF3, TAF2, TAF1, PPH22, YNL254C, TAF9, TAF8, BAT2, BUD31, BUD32, AIF1, PNG1, MAM1, YLR118C, YDR098C-B, YDR098C-A, KIP3, PGD1, MAL13, SPC110, YMR050C, CAF130, RPA43, HRR25, FHL1, RPA49, NEM1, YGL101W, KAR3, SLI1, STO1, RBK1, UTP7, UTP6, UTP5, UTP4, MCM22, MCM21, AAR2, UTP9, UTP8, NFI1, OPI10, RPB10, RPB11, ELF1, YKR041W, XBP1, CSR2, CSN12, SNT2, MAC1, CMS1, DOG2, TUB2, RNH70, YDL233W, TMA23, YDR210W-B, PEF1, SNU71, RPI1, PCH2, ORC6, RLP7, ORC4, ORC5, ORC2, LOT6, LOT5, ORC1, THP1, THP2, FSH1, SNF5, SNF4, SNF6, SNF1, SNF2, XRS2, KAR4, KAR5, KAR9, SNR39B, NEW1 annotated to GO:0005634 nucleus
23RPN1, RPN2, RPN3, RPN4, RAD23, MAC1, MRK1, ATE1, PTH2 annotated to GO:0042176 regulation of protein catabolic process
24YDJ1, RPN1, RPN2, RPN3, RAD16, RPN6, RPN7, PUP1, RPN9, PUP3, PUP2, TUL1, STP22, MFB1, TRE1, TRE2, DIA2, RPN5, GRR1, VID30, CUE1, YRB1, RPN8, ADD37, DSK2, CDH1, UFD2, CUL3, RPT6, SWM1, RPT4, RPT5, RPT2, RPT3, BSD2, STS1, PAN2, SSH4, SCL1, HLJ1, RAD6, UBC8, VID24, UBC1, VID28, ELC1, UBC4, UBC6, UBC7, BST1, APC11, NAS2, YUH1, DDI1, RAD7, PRE5, UBP2, PRE4, URH1, UBP5, DOG2, YJL149W, CDC16, UMP1, CDC4, EAR1, PBN1, VPS38, UBP1, UBP3, GID7, UFD1, PRP19, UBP7, UBP6, UBP9, UBP8, SEC13, SEC12, GID8, RPT1, PRE10, ATG14, RPN13, APC4, ATG19, PTH2, RPN10, UBP11, RPN11, CDC27, CDC26, CDC23, RMD5, CDC20, HUL5, SWP82, BRO1, PEP1, PRE9, PRE8, SCJ1, YDR131C, UFO1, PRE7, PRE6, PRE1, MET30, PRE3, PRE2, JEM1, DEF1, SKP1, DOA4, CDC31, CDC34, DOA1, ATE1, YNL311C, UBX2, SHP1, UBX4, UBX7, UBX6, CNE1, FYV10, GGA1, DID4, GGA2, UBP15, YOS9, VPS30, VPS36, HRT3, HRT1, YDR306C, MDM30, YLR224W, CDC48, RPN12, UBP10, UBP13, UBP12, ADD66, UBP14, RPN14, UBP16, RSP5, NPL4, ASI1, SRN2, EPS1, CSR1, VPS20, VPS24, VPS25, SSM4, VPS28, DOC1, SAD1, HRD3, HRD1, CDC53, RAD23, SAN1, MND2, MNS1, MNL1, APC9, SNF8, APC2, SAF1, SNF7, APC1, ASI3, ASI2, SEM1, APC5, KAR2, ELA1, DER1, SEC23, UBX5, RTT101, USA1 annotated to GO:0006511 anaphase-promoting complex-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
25MAL33, PRP6, PRP5, PRP2, tP(UGG)O3, PRP8, PRP9, END3, GTR1, GSM1, TRT2, SHR3, RGT1, PDH1, MGT1, TRZ1, BSD2, IOC3, IOC2, IOC4, IVY1, HSV2, ERR3, ATP19, ATP18, MSS1, ARC35, ATP15, ATP14, ATP12, ATP11, ATP10, YKU80, HEM1, SLD3, VTH2, YDR316W-A, YDR316W-B, AFT2, KTI11, KTI12, VPS8, LIF1, YNL054W-A, PXL1, SUA7, YIL108W, NOP9, NOP8, tS(GCU)Q1, ERG1, ERG3, NOP1, NOP2, ERG8, NOP4, NOP6, EDC2, tG(GCC)O1, EDC1, FLO9, tC(GCA)P1, RRI1, PKC1, YDR196C, PAM16, VPS5, YOR093C, CPR7, CPR6, CPR5, DAL81, CPR3, CPR2, CPR1, GAR1, UGO1, ADY3, TRN1, YBR159W, TSC10, SPB4, PDR15, PDR10, PDR11, PDR12, YGL157W, TOP3, TOP2, TOP1, UTP22, tQ(UUG)B, UTP20, BCY1, NHP6A, NHP6B, LAA1, YHR112C, MUS81, BUD4, YBL111C, GLT1, ARF2, ARF1, tD(GUC)G1, tD(GUC)G2, HHO1, BUD20, BUD21, BUD27, YDR531W, DID4, MAL63, MOB1, PEX18, MBA1, tE(UUC)G3, tE(UUC)G2, STP1, STP3, STP2, SPP1, CDC48, SPP2, YHL010C, DLD1, DLD2, DLD3, SMD1, CDC43, CDC42, RPC53, YKL133C, MRL1, HSP42, STE24, STE11, STE12, YHR214C-B, VAB2, MDR1, SRN2, YLR426W, HCM1, YGR277C, IME2, IME4, ANT1, VPS21, STN1, ABP140, PEX17, RPL15B, YKE2, PIN4, NDE2, ATP1, YKE4, MCM10, CDC20, MCM16, MND1, MST27, UME6, UME1, RSF2, URK1, VMA22, VPS52, NYV1, ANB1, GFA1, RMA1, SFL1, RET2, YCR087C-A, MOT1, MOT2, MOT3, FAR1, YDJ1, RPN1, SSC1, PCK1, RPN4, SCR1, SUP2, SUP3, SUP4, SUP5, SUP6, SUP7, MTR4, GPB1, AAT1, PES4, MTR3, MTR2, tG(GCC)M, tQ(UUG)C, tQ(UUG)H, HFA1, GDH3, SUF20, FLP1, PKH2, PCF11, DAK1, DAK2, CAF4, SKT5, UFD1, ZIP2, YHM2, FKH1, UFD4, FKH2, SNR59, SNR58, YML045W-A, AST1, AST2, NRK1, CTK1, RFX1, PSK1, CYB5, PMI40, tR(UCU)J2, tR(UCU)J1, MSL5, VTH1, MSL1, ARG3, TIM8, TIM9, PRO3, PRO2, PRO1, GON7, LCB1, MTM1, LCB2, VTI1, MED7, tE(UUC)C, ARC40, MED8, LST8, ITT1, ATX1, SUB2, YCL033C, SUB1, tT(AGU)B, YHR022C, YKU70, ECM32, CCP1, SSQ1, MVP1, OLI1, ERF2, HSK3, POP4, PCD1, tK(UUU)Q, tK(UUU)P, tK(UUU)O, SAG1, tK(UUU)L, tK(UUU)K, ESP1, ISW1, PWP2, ISW2, RLM1, DEG1, CTF18, RPA49, GGC1, YGL085W, COX19, tQ(UUG)Q, COX11, KSS1, GAS5, GAS4, COX17, MDN1, PPG1, ERG5, RSM23, DLS1, RSM26, tL(CAA)N, YGR038C-A, YGR038C-B, SPA2, YHR033W, YDL063C, BET2, TOS8, TOS3, TPM2, TOS4, UTP13, UTP10, UTP15, UTP14, OAC1, UTP18, MIG1, GLK1, RPS4A, RPS4B, CNE1, YCL020W, tE(UUC)E2, YLR446W, YOL157C, tE(UUC)E1, SFT1, ERG9, HSH49, SUP11, SUP16, YHL009W-B, YHL009W-A, YBT1, YDR541C, WHI4, YIH1, BUD17, BUD16, YNL054W-B, LYS14, DBP10, APC11, TAD1, tR(ACG)Q2, TAD3, TAD2, TCP1, MF(ALPHA)1, TUF1, YER184C, YML039W, AIR1, AIR2, YLL032C, YML040W, TPK3, RPF1, MSS116, CCC2, YOR291W, SKI3, SKI2, SPO20, SKI7, SKI6, IMT4, IMT2, IMT3, YFR006W, IMT1, OST4, VAS1, CDC53, SME1, RPC40, GIS1, YNL234W, MRK1, CAM1, RPO31, VHS1, OLA1, ROK1, SFP1, HYP2, SYC1, SMF1, STM1, ERG12, ERG11, PRP24, PRP21, PRP22, UTR4, RSE1, PRP28, TKL1, PLC1, HXK1, POL30, HXK2, SEN2, SEN1, SGN1, tK(CUU)E1, tK(CUU)E2, FAU1, tV(AAC)M2, tV(AAC)M3, tV(AAC)M1, GLO1, GLO2, GLO3, GLO4, CUL3, tT(AGU)O1, SWE1, THR4, GPA2, AMS1, THR1, TUL1, tE(UUC)B, tI(AAU)P2, HIF1, MGR1, ASC1, NSE3, ENT1, ENT3, ENT2, ENT5, ENT4, AAP1, RPL14A, NSE1, HIT1, BNR1, PFY1, RCO1, tE(UUC)K, tE(UUC)J, SAP1, HAL5, GDB1, HAL9, MSC2, YBR012W-B, YBR012W-A, CHA1, OGG1, tE(UUC)L, PHO2, PHO4, MSM1, PHO8, TBS1, MRPL6, MRPL3, MRPL1, SCJ1, YOR142W-B, RNP1, HSX1, YOR142W-A, EDS1, ECM29, ECM22, ECM23, CSL4, YBL005W-A, YBL005W-B, KRE33, YMC2, YMC1, FMP52, DPB11, YCS4, NAM2, BTT1, RPS3, RPS2, NAM7, NAM8, NAM9, GAL4, ADI1, GAL7, GAL1, SOR2, GAL3, CEP3, SNR189, CFT1, YFR045W, GCV3, RAM1, YIL151C, TOR1, TOM71, TOR2, YFR032C, PYC1, PYC2, BUL2, BUL1, HRT1, DJP1, ZRT1, ZRT2, ZRT3, BSP1, PHO86, CIC1, NTG2, NTG1, ECM7, ECM5, IPK1, ECM2, PEX19, BBC1, tS(UGA)Q2, NIP7, PEX10, PEX13, PEX12, PEX15, PEX14, NIP1, tD(GUC)I2, tD(GUC)I1, RPL28, DIT2, RPL25, CDC27, YBR056W, GDH2, ATG1, ATG7, YGR287C, YLR057W, ULA1, HNT3, FAB1, MOD5, HNT1, YOL138C, TAH11, tL(CAA)D, JJJ2, JJJ3, JJJ1, PHD1, TAH18, tL(CAA)L, tL(CAA)M, MAL43, tL(CAA)K, RPL2B, GCD6, GCD7, YIL080W, MIP1, GCD2, GCD1, YDR020C, RAP1, ULS1, GLC3, YPL184C, DNF1, DNF2, DNF3, SMF2, SMF3, CDC60, CDC65, YNL311C, SRP1, tF(GAA)M, SMP1, YBR074W, RPS29A, RPS29B, IKS1, HMG1, HMG2, AYR1, ATG21, ATG20, SRD1, HSC82, CLF1, ERG27, ERG26, ERG25, ERG28, HCA4, TYS1, NFT1, tG(GCC)G2, MRPS5, YER078C, YER130C, PRP39, YGR071C, UBR2, UBR1, TWF1, GPR1, AXL2, SNQ2, KRS1, tK(CUU)D2, RPS18A, RPS18B, tK(CUU)D1, SPO13, SPO11, SPO14, GLN3, VPS74, VPS71, VPS70, SPP382, GLN4, SLM2, SNC2, YLR281C, SNC1, SSA1, PCM1, SSA3, SSA2, SSA4, DRS2, RSC30, NHP2, HO, RVB1, THS1, BRE5, BRE1, CHD1, RHO3, RHO2, RHO1, SIZ1, CAP1, CAP2, RHO4, OAF3, OAF1, tT(AGU)N2, YLR278C, SRB2, YJL114W, TCB2, MRPL15, GAC1, NGR1, PFK2, YLR157C-A, MATALPHA2, MATALPHA1, YLR157C-B, LSM2, ACO1, ACO2, VPS75, MET3, MET6, MET7, MET4, CTI6, YPL245W, MET8, HAC1, SPP381, ARF3, SEY1, HCS1, YFH1, RDR1, YGR109W-B, MHT1, MSN2, CDC33, MSN4, MSN5, SMC5, GSF2, YKL088W, LAP4, CBC2, YJL216C, PTI1, CDC37, HSP60, YLR256W-A, YDR341C, RPB4, RPB5, RPB7, SSO2, RPB2, RPB3, ECM10, ECM17, RPB9, SLA1, SWH1, COR1, KIN82, ARC19, HOP1, IQG1, GEM1, RPL5, PIP2, tG(GCC)P2, CDC13, tG(GCC)P1, ERD2, GGA1, GGA2, USO1, EMI2, ADH3, ADH2, ADH1, DSF1, ADH6, ADH5, DSF2, tW(CCA)G1, tW(CCA)G2, tT(AGU)N1, YIR007W, SAC6, EST1, ACA1, EST3, SNR191, SNR190, PHO13, SNR60, SSU72, SPG1, SDH1, SDH3, SDH2, SDH4, JSN1, YAR009C, RMI1, SEC20, RIF2, YTA6, YTA7, MLH3, MLH2, MLH1, tS(AGA)H, tS(AGA)J, tS(AGA)M, tS(AGA)L, tS(AGA)A, SCW10, tS(AGA)E, tS(AGA)G, YVC1, BCD1, ZIM17, SUP35, DIS3, tD(GUC)J3, tD(GUC)J2, tD(GUC)J1, RPL30, PIF1, EMG1, RTT101, ERR2, ERR1, RTT106, PST2, VMR1, AKL1, HHF1, ABP1, RAS2, TDH1, MFB1, RAS1, EFT1, DIA4, EFT2, DIA2, AIP1, YPL236C, PDR5, CCA1, tG(UCC)Q, YNK1, YPR015C, YPK2, YPK1, RPO26, SRS2, NPR1, BIK1, YNR047W, PUF4, PUF3, PUF2, SNT309, TRM112, UGA1, tT(UGU)G2, VID22, MST28, RBG1, RBG2, tP(UGG)N2, VID28, UBC7, RIM15, SHS1, tN(GUU)G, GLY1, RNA14, RPL16B, RPL16A, YJL113W, WHI3, NFU1, IZH2, DCD1, YDR063W, POL12, ALO1, KRR1, HHT1, HHT2, PLM2, SNR82, tK(CUU)G2, SNR80, BMS1, SNR86, SNR87, SNR84, SNR85, YNL045W, MAG2, MAG1, CWC23, MBP1, ABF2, ABF1, STP4, PCL9, PCL2, PCL1, YPL060C-A, HHF2, SUF10, CDC45, tI(AAU)G, SUF16, SUF17, PEP1, PEP3, BRF1, PEP5, PEP7, ASE1, CHK1, RSC1, RSC2, RSC3, SMD2, RSC8, RSC9, SKS1, SMD3, tT(UGU)H, SSP120, ACP1, YAK1, BOS1, YFL052W, AHA1, ISA1, UFO1, SAR1, CBP1, CTH1, YPL113C, NSG2, YLR227W-B, YLR227W-A, tX(XXX)D, tR(UCU)M2, BTN2, tR(UCU)M1, RDS2, RDS1, HCR1, PEX1, PPN1, CTF4, RIF1, YMR074C, tT(UGU)Q1, GAL80, CTF8, SET4, SET3, RNR2, RNR3, MEC1, RNR1, NSR1, SSL2, CMK2, INO2, VHR1, YHR214C-C, AGA2, RGM1, YML082W, HSH155, COS3, SWI5, SWI4, SWI6, SWI1, SWI3, KIP1, SLN1, RPS9B, RPS9A, HMI1, NCL1, SSZ1, IRC21, EPS1, PEP12, RNH201, CUP9, tI(AAU)L2, tI(AAU)L1, ADK2, YGR109W-A, ADK1, tT(AGU)O2, SAD1, NEO1, GZF3, CNA1, HRD3, HRD1, ADE4, SPF1, ADE1, ADE2, ADE3, ROT1, TFG2, TFG1, PET54, tA(AGC)M1, tA(AGC)M2, ELM1, DSS4, YKL161C, DSS1, SPR28, TRL1, TRM82, tS(GCU)O, RIP1, SCP160, PET100, GIP1, MSY1, GIP3, CTT1, CFD1, tT(UGU)G1, tS(GCU)L, KIC1, MTR10, ALR1, IDI1, tV(AAC)O, ALR2, WTM2, WTM1, MSN1, RTG3, RTG1, YTA12, RKR1, YIL082W-A, YDR210W-A, BAS1, APJ1, MPH1, LAP3, YGL159W, NAR1, PCS60, MFA2, MFA1, GUK1, PIK1, MKK1, MKK2, RPL15A, AFG1, AFG2, AFG3, SPT8, OKP1, ECO1, PMA2, SPT3, IFM1, SPT4, SPT7, RPL37B, CCL1, CTR86, SYF1, MMT2, MMT1, PSO2, YPR172W, tN(GUU)O1, KNS1, EXO1, tP(UGG)O1, GAD1, ILV5, ARX1, WRS1, HEM2, BEM1, KAE1, BEM3, SNR67, TEM1, UBP8, PRP16, PRP11, YJR028W, SNR62, SNR63, GIP4, tM(CAU)C, MTD1, SSO1, ATG11, PEA2, DIN7, MRH4, VPS53, MRS4, VPS51, MAK31, SNR55, SNR54, SNR57, SNR56, SNR51, SNR50, SNR53, SNR52, SLA2, tG(GCC)B, tG(GCC)E, SNM1, SGS1, ECM16, PSK2, AGC1, YDR170W-A, ASF1, ECM14, YDR248C, SKP1, CAR2, CAR1, HMS1, HMS2, FIP1, YLR290C, NPA3, GCN2, HAS1, RPS14A, RPS14B, SAS3, SAS2, SPR3, YFL066C, YGL185C, ENO1, ENO2, PBP2, tL(UAA)B2, tL(UAA)B1, CBS2, CBS1, DDC1, IRS4, MER1, HAA1, BYE1, URE2, YFL002W-A, YFL002W-B, YIM1, PTK1, RIA1, PTK2, MSH1, MSH2, MSH3, MSH4, MSH5, MSH6, BFR1, ODC1, ODC2, HBS1, PSE1, SSM4, SPP41, CMD1, FZF1, YAH1, STE6, STE7, RLI1, OSH2, SLM1, SNR7-S, SLM4, SLM5, TCB1, TCB3, RRF1, CDC10, AZF1, NAN1, CDC16, SNR7-L, BDH2, BDH1, THI80, SAM35, SAM37, SAE2, PRK1, NDT80, ACC1, SUP8, RPN2, PRB1, RAD17, CWC24, CWC22, TOM22, TRM1, TRM3, YGR054W, TRM8, NHA1, FDH1, SHM2, APT1, SHM1, NSG1, tT(UGU)P, SQS1, TIM44, CTS1, CTS2, TGL3, PEX21, PEX22, FMO1, SHC1, TGL5, TGL4, IDH2, IDH1, FPR4, ZIP1, YGR027W-A, YGR027W-B, HLJ1, ADH7, tD(GUC)L1, tD(GUC)L2, PPQ1, GPB2, RAD14, APM1, APM2, ADH4, tC(GCA)B, tG(GCC)D2, tG(GCC)D1, MIR1, GRX7, MOG1, HGH1, NOG1, NOG2, TSA1, MPE1, tA(AGC)J, YPT53, YPT52, SBH1, CDC12, OSH3, YLL067C, CDC11, OSH6, OSH7, FBA1, CDC15, CDC19, ASR1, NUP145, IPL1, YPR013C, COF1, CLU1, SNR30, GRR1, EST2, OLE1, CLC1, UBA4, SEF1, UBA2, UBA3, ATG16, UBA1, ATG18, ATG19, YNL284C-A, YNL284C-B, STI1, NTH2, NTH1, CNS1, YPL276W, ZWF1, TEL1, GFD2, TEL2, AGX1, ATG17, MAE1, SNR3, COB, YAP1802, SNR4, YDR061W, YAP1801, RBS1, SNR8, GLR1, tQ(UUG)L, ABD1, VPS45, VPS41, PNO1, GLC7, MTG2, DOA1, MTG1, HOT13, DIM1, RPC82, SNP1, DUN1, YTH1, SNR46, SNR47, SNR44, RPL36B, SNR42, SNR43, SNR40, SNR41, PXR1, SNR48, SNR49, ASG1, ATP5, RHB1, YMR118C, EGD1, EGD2, YRM1, YLR410W-B, YLR410W-A, YPR022C, YMR090W, FIS1, IMP3, BNA5, BNA3, BNA2, BNA1, RAD34, SAT4, RAD30, RCK1, RCK2, NPL3, AHC1, DAD4, RVS167, RVS161, DAD3, PAN3, SED5, PAN1, PAN5, MES1, IRR1, DMC1, ARO10, RNT1, FMP48, GTS1, tW(UCA)Q, MNS1, YGR205W, MCM7, MCM6, MCM5, MCM4, MCM3, MCM2, MCM1, FUN12, OPI1, SPT20, AOS1, IXR1, YDR336W, AI4, AI1, AI3, YBL100W-B, TSR1, REC8, COQ6, BRR2, BRR1, RGA2, EMT3, RGA1, EMT4, EMT5, LUC7, NCB2, tI(AAU)N1, tI(AAU)N2, PHO23, PFS2, RCY1, PPT1, PPT2, tQ(UUG)E2, MGM1, HOF1, YSH1, SFA1, SOD2, SOD1, TIS11, tP(UGG)L, tP(UGG)Q, LSG1, CRZ1, SAH1, PFA5, PFA4, PFA3, HRP1, BCS1, tS(AGA)B, tS(AGA)D2, tS(AGA)D3, tS(AGA)D1, tL(GAG)G, tI(AAU)D, CTR9, YOR387C, tI(AAU)B, CTR3, SNR5, CTR1, SNR6, FMN1, INO80, SNR9, RNH1, PGS1, TAO3, NMD5, NMD3, NMD2, APL3, APL2, APL1, DIP2, APL6, APL5, APL4, MDE1, NCP1, MIS1, FSP2, YOR022C, YLR456W, PGM1, PGM2, PGM3, GET1, GET2, GET3, MRPL49, RPL6A, RPL6B, RPC11, CDC28, FIN1, CDC26, ROX1, RNA15, SMB1, BUR6, LIA1, TPD3, RDH54, YNR029C, RSR1, YNR063W, XYL2, PAM18, STH1, YLR035C-A, ENP1, HEK2, ARK1, IRC24, tE(CUC)D, tR(UCU)B, tR(UCU)D, tR(UCU)E, RBL2, YCR102C, tE(CUC)I, QRI7, tD(GUC)J4, FRE2, IRC15, FRE1, PXA1, NDD1, SIL1, VPS33, VPS35, VPS34, VPS36, MTF1, MTF2, YLL066C, FRE6, PDC1, LCB5, YMR166C, YLR419W, MRF1, LCB4, SNR73, SNR72, SNR71, SNR70, SNR77, SNR76, SNR75, SNR74, SNR79, SNR78, THO1, SNO4, THO2, YIR035C, GRX6, CAT8, KAP114, ASH1, RHO5, YHC1, YGR161C-C, ADE12, RAD51, GCS1, YML081W, IRC7, IRC3, RAD26, TBF1, RAD24, ESF1, YJL045W, RAD23, YDR261C-C, HFI1, ACS2, EMP47, EMP46, HTA2, HTA1, PHR1, RTT103, KCC4, YML045W, SEC3, MVD1, NDJ1, SNR161, tC(GCA)G, URC2, PCA1, SEC4, GTR2, VTS1, FMP30, YDR261W-A, STP22, YDR261W-B, VPS1, DED81, DRS1, DAL80, VPS4, YNL168C, REB1, TSC11, SSK2, RPF2, YCF1, SIP4, FLX1, SIP3, RPT6, SEC72, RPT4, RPT5, RPT2, RPT3, NAP1, RPT1, ATP3, ATP2, ISM1, ATP7, KIN28, ORT1, RET3, YER159C-A, RET1, MEX67, NGL2, GCD10, GCD11, PKH1, tI(AAU)I1, tI(AAU)I2, TIF2, CTF13, POP2, tQ(UUG)D1, tQ(UUG)D2, tQ(UUG)D3, PRI1, ACE2, CTF19, PRI2, SOE1, HMLALPHA2, TDH2, HMLALPHA1, TDH3, HSP31, HSP33, HSP32, TPK1, PMR1, TPK2, RIM4, YOP1, GIS2, RIM1, RIM2, MST1, tR(ACG)J, tR(ACG)K, tR(ACG)O, tR(ACG)L, MRE11, TIM23, OYE3, YOR052C, tR(ACG)D, tR(ACG)E, YLR243W, ARO1, ARO8, ARO9, YIL177C, TAN1, AVO1, SLY1, RRP46, tG(GCC)F2, ZUO1, HSP104, TFB3, TFB4, TFB5, USE1, NAB6, MIP6, NAB3, NAB2, YPT31, YPT32, YPT35, PUT3, YLL058W, tF(GAA)P1, YER160C, MIF2, tF(GAA)P2, QNS1, VPS72, ZRG8, tK(UUU)D, SMC1, CDC31, SMC3, SMC2, CDC34, SMC4, SMC6, TAF12, YPR011C, ADP1, YAR010C, ROM2, SMM1, DUS4, KGD2, PDR8, KGD1, CLA4, ALG13, ALG14, PDR3, PDR1, RPO21, ALY2, DUS1, RRN10, tI(UAU)L, RPN13, DUS3, tI(UAU)D, YEL020C, ALK2, ALK1, NDE1, MAK5, IRC20, AI5_ALPHA, tS(GCU)F, VPS20, ARG82, VPS27, VPS24, VPS25, AKR2, VPS28, AKR1, PUB1, MMS4, YGK3, YHP1, YPL257W-B, YPL257W-A, SNR68, SNR69, tN(GUU)O2, PAN2, SNR64, SNR65, SNR66, FCY1, RPL43A, SNR61, ILV3, ILV2, MRS1, MRS2, MRS3, YHB1, MRS5, MRS6, HTZ1, NRP1, HAP5, HAP4, RFM1, tM(CAU)Q2, HAP1, SEN34, HAP3, HAP2, YEL077C, PAP1, DAT1, PRP46, PRP43, PRP42, STE5, YDL025C, NGG1, VAM3, VAM7, RAD10, HTB2, RAD16, AUS1, HTB1, ACT1, RAD18, YOR262W, SAC3, YDR365W-A, YMR003W, DMA2, SGV1, DMA1, LIP5, CDH1, YDR026C, SXM1, CBF1, CBF2, CBF5, PAB1, RIB1, RIB3, RIB2, SCD6, RIB7, SCD5, SUI3, SUI2, SUI1, FUN30, SNU13, SSH1, YCG1, RPG1, tI(AAU)P1, LIN1, PAC10, YCR045C, FSF1, tP(UGG)N1, PPA2, BOI2, BOI1, PPA1, SEC65, SEC61, SEC62, SEC63, FOL3, GOR1, PMC1, YDR210C-C, YNL134C, YDR210C-D, MSK1, ENB1, YDR291W, TRR4, TIF6, TIF5, POS5, TIF3, TRR1, TIF1, RML2, SGT2, BUB1, GAT4, ADA2, GAT1, GAT2, GAT3, HSP26, PRD1, MGA1, CTP1, SCY1, CAF40, YME1, YME2, SRX1, SLX8, YJR124C, ERO1, ARN2, ARN1, RPS31, TYR1, APN1, APN2, TPM1, YPR158C-D, YPR158C-C, MPT5, SLX5, SPS18, SPS19, YLR460C, ATM1, TFC3, TFC1, TFC7, TFC6, TFC4, TFC8, YHL050C, PUS1, PUS2, PUS4, JID1, PUS6, PUS7, PUS9, HPR1, MIG3, MIG2, RPA135, GCN3, GCN4, GCN5, tM(CAU)Q1, YER087W, RAD7, PYK2, FOL2, SPH1, RPL4B, RPL4A, OCT1, CNB1, RPC10, SUM1, RPC17, tH(GUG)G2, CYC7, LEE1, YBL100W-A, RSP5, NTF2, RPA12, CHL1, CYC3, PDS1, AI2, EAF3, TEN1, PUS5, YKL222C, YIA6, NTO1, NOP53, MRP4, YER138C, RUP1, YLR164W, tK(CUU)G3, TCM62, SNR83, TEA1, tK(CUU)G1, AAC3, SNR81, YKT6, ARR1, UPC2, AAC1, CAD1, MRD1, GCN1, VPS17, VPS15, tA(AGC)P, tA(AGC)L, SRV2, tA(AGC)H, GUA1, CCH1, tA(AGC)D, tA(AGC)G, SKN7, CWC2, SUP17, SNR19, SNR18, FET5, FET4, FET3, CUE2, CUE1, JLP1, THI3, SNR10, SNR13, BMH2, BMH1, CCT7, YOL057W, EMT1, RPC31, CCT4, YNL040W, NUG1, YPR158W-A, YPR158W-B, SUP19, CAF20, HMO1, YRB1, OXA1, FRA1, FIT3, FIT2, FIT1, SMX3, RPL24B, LYS12, CYM1, RPL24A, TRR2, KEM1, JAC1, URA6, URA4, URA2, DYN1, AGE2, AGE1, BPT1, PCC1, APC1, SCO2, MGM101, RRP3, RRP4, MEF2, DDI1, RRP9, MRS11, TLC1, SNU23, SCH9, RPD3, BI4, CIN4, GPH1, RED1, TRE2, SNR17B, SNR17A, COT1, SIR2, SIR3, YRF1-8, SIR4, YRF1-3, YRF1-2, YRF1-1, INP2, YRF1-7, YRF1-6, YRF1-5, YRF1-4, SEC18, HRB1, SEC10, SEC15, SEC17, HIS4, HIS5, YDL144C, PUF6, APC4, AMN1, REV3, MET22, HOG1, CRM1, GOS1, MRPS28, SUF11, ENA2, GIC2, APC5, CTA1, GSH2, CUP1-1, CUP1-2, MSD1, YOR356W, PSH1, PFD1, SFB3, SFB2, MF(ALPHA)2, MBF1, HSP10, TRA1, YNR073C, SAK1, RIO2, RIO1, LCD1, YBL010C, YML133C, tQ(UUG)E1, YOR1, tA(UGC)A, PBS2, LOC1, tA(UGC)E, tA(UGC)G, YNL247W, FTH1, DDP1, tA(UGC)L, tA(UGC)O, EXO84, YOR343W-B, YOR343W-A, TRM11, HSE1, APA1, APA2, YKL071W, RGT2, AFT1, RAD27, DIC1, REX4, REX3, REX2, tL(UAA)N, CIN8, APS1, YPT11, YPT10, MET28, YBL036C, MDH3, MDH2, MDH1, YER137C, ATG27, MID1, ADR1, DNA2, YGR012W, IPP1, IFH1, PDS5, TKL2, YGR001C, YIP4, YIP5, YIP1, YGR250C, XDJ1, STU2, DCP2, DCP1, tD(GUC)K, tD(GUC)M, tD(GUC)N, tD(GUC)O, LHP1, tD(GUC)B, ILS1, tD(GUC)D, RRP12, tD(GUC)Q, BGL2, ARC1, ATH1, SSK22, NOC3, ETR1, tE(UUC)Q, tE(UUC)P, HEF3, MPS1, YJL046W, YDR049W, RPS11B, RPS11A, YKR078W, tC(GCA)P2, PMS1, TIF35, TIF34, tE(UUC)I, tV(AAC)E2, CFT2, tE(UUC)M, tV(AAC)E1, tI(GAU)Q, JHD2, JHD1, YEA6, SRY1, SKO1, SPT10, CBK1, SPT15, tH(GUG)G1, GRE2, COG2, YRB30, TMA108, RPC25, SBP1, FOB1, YIL172C, CSE4, YRA2, GAS3, YRA1, RPO41, NFS1, DPB4, tR(UCU)Q1, DPB2, DPB3, SNT1, SMY1, ELP3, SNX41, TIF4631, ZAP1, TIF4632, RFA3, RFA2, RFA1, YKL027W, HOP2, ESA1, HTL1, NBP35, PLP1, CIN1, ARC18, YGR161W-A, NCE103, YGR161W-B, tN(GUU)P, tN(GUU)Q, PET122, TMA64, tN(GUU)K, tN(GUU)L, SER33, SRP14, tN(GUU)C, NDI1, tN(GUU)F, SGT1, ILV6, SER3, SER1, DFR1, ZDS1, YNL181W, CTR2, CDD1, SSF1, SSF2, INO4, PEX3, PEX2, PEX5, INO1, PEX7, PEX6, PEX8, SWC4, NRD1, NUP1, REC102, CHC1, CUP2, SIS1, CUP5, CEX1, TFS1, USV1, REI1, YCK1, YCK3, YCK2, tL(CAA)G3, HIR3, HIR2, HIR1, PMA1, BRX1, YHR003C, BET1, PPX1, RAD3, PRT1, tT(AGU)I1, tT(AGU)I2, DHR2, STE50, RFS1, MSE1, TRP5, tA(AGC)K2, tA(AGC)K1, LSC2, BUD6, LSC1, tY(GUA)Q, OTU1, PKH3, tV(CAC)H, CYR1, MSW1, VRP1, ATP17, SAL1, tV(CAC)D, YOS9, TIM11, TIM13, TIM17, TIM18, RTS2, SLH1, YLR224W, YLR271W, ATP16, OMA1, RPS13, PPR1, ARL1, ARL3, SIN3, RRM3, GEF1, CTF3, RIX7, RPS24A, PFK26, PFK27, ISR1, LSM12, MATA1, YKR096W, TFA1, YDR034C-D, TFA2, YDR034C-C, PRP40, PIM1, GND2, GND1, OAR1, YHL021C, LEU5, LEU2, LEU3, LEU1, MET32, MET30, MET31, COQ10, tI(AAU)E1, tA(AGC)F, CLP1, PDC2, PDC5, DER1, PDC6, MLC2, YNR070W, MLC1, YGR161C-D, CRP1, YMR315W, tG(GCC)G1, YHR218W, tW(CCA)P, FRQ1, KES1, STT4, MEC3, tW(CCA)K, tW(CCA)J, FOX2, tW(CCA)M, tH(GUG)Q, ARB1, SUP45, YAP3, SNR11, NOB1, YMR259C, RNR4, THI2, tH(GUG)H, BCK1, tH(GUG)K, VAC14, tH(GUG)M, VAC17, CMK1, YCL019W, tV(AAC)H, ALD6, tV(AAC)J, tV(AAC)L, VMA2, THI6, SSL1, YDR365W-B, ARP4, ARP6, SVP26, TAF13, ARP3, ARP2, VCX1, SBA1, RPC34, YDR514C, FAL1, MAL23, YEF3, YCL075W, POL31, YRR1, YDL119C, YMR099C, RPS27B, YDR306C, RPS27A, NHX1, HTS1, RAD5, RAD4, PHO85, RAD2, RAD1, ADE5,7, RPC19, CHL4, RAD9, tV(UAC)D, CCT8, YOR192C-A, tV(UAC)B, CCT2, CCT3, CCT6, YNG1, YNG2, CCT5, EXG2, EXG1, RPL11B, tV(UAC)Q, RPL11A, YPT1, YPT7, YPT6, STB5, STB4, POB3, RPL26A, RPL26B, YOL098C, DBF20, LPE10, YKR017C, CMP2, GIM4, MCX1, SNR37, SNR36, SNR35, SNR34, SNR33, SNR32, SNR31, YJL055W, HES1, SWR1, SNR39, SNR38, SES1, YJR027W, LOS1, SUT1, PAC2, YIR016W, CDC8, CDC9, TAF11, CSE1, CDC1, PLP2, CDC3, CDC5, CDC6, CDC7, INN1, REF2, BLM10, HFM1, TOM1, SIT1, SIT4, REH1, TAF6, NAT1, TFP3, TFP1, AI5_BETA, tI(AAU)E2, YAP6, YAP7, YAP5, SMX2, YMR226C, YAP1, MGR3, POL5, POL4, POL3, POL2, POL1, MSP1, Q0255, HOM6, YJL225C, YER137C-A, HOM2, HOM3, ZRC1, SCC2, PTA1, PPH22, GIM5, MSF1, GIM3, UBP14, MUD2, MUD1, MLP2, MLP1, LSB6, CDC23, TOM7, HSP78, TMA20, GAL10, CYS4, ZTA1, SAM2, SAM1, EAP1, CYS3, SAM4, YNR071C, YML131W, SUF2, SUF3, SUF1, SUF6, SUF7, SUF4, SUF5, SUF8, SUF9, ISA2, RPS0B, MMS21, UTP23, MFT1, DBP8, DBP9, RRN5, DBP2, DBP3, tG(GCC)J2, DBP1, DBP6, DBP7, LCP5, DBP5, NAF1, YLR345W, MYO3, MYO2, MYO1, YPL141C, MYO5, MYO4, DED1, DUR1,2, tL(CAA)G1, YNL155W, YOL075C, PKP2, PKP1, MDJ1, MDJ2, CRF1, YLL054C, EAF1, CAF16, ACB1, SHE2, SHE3, CRS5, TPA1, GPA1, DPS1, RPL36A, HSP82, IMP4, SMI1, DCR2, SPS1, NVJ1, IDP3, IDP2, IDP1, YDR098C-A, YHR020W, YDR415C, SUP56, SUP54, SUP53, RPS0A, DBF2, TAP42, FTR1, HYM1, TAX4, SNX3, FBP26, TEC1, SNX4, ADE6, SGD1, KTR1, tV(AAC)G1, tV(AAC)G2, tV(AAC)G3, TIF11, TUB4, TUB3, TUB2, TUB1, YDR210W-B, SKM1, YBR028C, MAL32, DIG1, DIG2, FAA1, tL(UAG)J, YMR085W, GUD1, CHS6, CHS7, CHS3, FLO1, SRP21, KRE2, FLO5, DAP1, BIM1, RPL43B, tF(GAA)H1, tF(GAA)H2, YGR067C, RPL14B, HAT1, STE20, STE23, HAT2, KOG1, TEF2, TEF1, APC9, TEF4, PDX1, PDX3, DPL1, HCH1, AAT2, YMR018W, BNI4, GDH1, KAP120, BNI1, KAP122, RFC5, RFC4, RFC1, TAF9, RFC3, RFC2, APC2, tT(AGU)J, tT(AGU)H, tG(GCC)J1, tT(AGU)D, DCN1, tT(AGU)C, RRP5, JEM1, YDR261C-D, RRN9, RRP6, YKR023W, QCR2, YPR137C-B, YPR137C-A, CST9, SNR24, TMA46, MTO1, SRP72, CST6, SWS2, MCK1, YDR161W, CKS1, YMR045C, LYS9, MAS2, MAS1, SWA2, CMC1, LYS1, LYS2, SSD1, SNU56, LYS5, YKL107W, INM2, INM1, MTQ2, RAD57, RAD55, RAD54, RAD53, RAD52, CHA4, RAD50, RAD59, tL(UAG)L2, tL(UAG)L1, SLU7, MRPS17, SNR128, YJL206C, PPZ2, SNU114, PPZ1, THI11, CYB2, tF(GAA)B, tF(GAA)D, tF(GAA)F, tF(GAA)G, CRN1, PRR1, PRR2, MGS1, HSL1, tF(GAA)N, WAR1, tF(GAA)Q, MEK1, GCN20, GIN4, tR(UCU)K, LSM8, YJR026W, SAN1, LSM4, LSM5, LSM6, LSM7, LSM1, PFK1, LSM3, ARC15, CYT1, MGE1, BI3, PPH3, HMRA2, CKA1, YHR113W, CKA2, HMRA1, HST3, HST2, HST1, YSA1, HST4, FZO1, SEC21, SEC22, SEC23, SEC24, SEC26, SLF1, HSF1, UGA3, EXO70, IZH4, IST3, IZH1, IZH3, RIM11, YBR239C, IMP2', MPP6, PXA2, COX20, SIR1, DSK2, YGL160W, LAS17, tK(CUU)P, MET14, GCR1, MET17, MET18, tK(UUU)G2, GUS1, IMD4, PIC2, HPT1, tK(CUU)C, CEF1, tK(CUU)F, tK(CUU)I, MDM1, tK(CUU)K, tK(CUU)J, tK(CUU)M, DNL4, tK(UUU)G1, STU1, DHH1, YPL150W, VEL1, STR3, STR2, FRS1, SPR1, FRS2, NOP10, NOP13, NOP12, NOP15, NOP14, ALT2, ALT1, DOT1, DOT6, YER152C, SUP61, KKQ8, YOR246C, YGL039W, PGK1, GBP2, GYL1, DUG1, DUG2, YPR196W, RAT1, LHS1, RPA190, SYN8, CAJ1, tN(GUU)N2, FAP7, YHR210C, YMR046C, SPT23, tN(GUU)N1, FAP1, NUC1, NPY1, REV1, CCR4, SRL4, KHA1, PAC1, FUS3, OYE2, MCM21, SHE4, IRE1, FRE8, ALF1, FRE3, YOL103W-B, YOL103W-A, UBX2, FRE7, YKL033W, FRE5, FRE4, SCS2, tC(GCA)Q, SCS7, YCL074W, YBL054W, SEC1, ARO80, AGA1, SEC5, YOR192C-B, SEC7, SEC6, SEC9, SEC8, UTP8, TYW1, YMR051C, LRP1, NDL1, SSN3, SRP68, VMA5, VMA9, tH(GUG)E2, CAT5, SUV3, SSE1, RPB10, SSE2, YJR029W, tR(UCU)G3, TYE7, ZPR1, MAP2, SWF1, MAP1, GPD1, SRP101, SRP102, GPD2, ARG81, ARG80, MRP1, RPH1, CUS1, GIC1, AXL1, CUS2, NUM1, COX2, COX1, COX6, COX4, RRP45, ENA1, RRP40, RRP43, RRP42, NRG1, NRG2, NET1, ENA5, NIP100, LSR1, tL(UAA)K, ACK1, tH(GUG)E1, CSN12, SFC1, YMR291W, CYC8, PRS3, PRS2, PRS1, YKL171W, CYC1, PRS5, PRS4, TLG1, YDR266C, TLG2, PTC1, PTC3, PTC2, PTC5, PTC4, PTC7, YSP3, CRC1, LAT1, MUB1, HRK1, ATP23, ATP20, MEF1, SCO1, POX1, CIN5, MSR1, ISC1, ERJ5, SSS1, YPR204W, BDP1, APE2, APE3, CHZ1, TAH1, YOX1, KAP95, NHP10, SOK2, ISU2, ISU1, MPS3, IRC5, UAF30, TMA22, HPC2, YCP4, BOR1, ARG5,6, EMT2, YPR004C, HEM15, CPS1, ESF2, SDL1, YOL086W-A, SSB1, GUT1, PIB2, PIB1, tT(XXX)Q2, KAP123, DNM1, EDE1, MDL2, MDL1, SUP51, SPC2, TPC1, CPA2, RME1, YLL056C, TOM40, DST1, GSP2, GSP1, TRK2, TRK1, DBF4, tA(UGC)Q, ACS1, UBI4, RIM101, YLF2, RVB2, KIN4, YPR097W, KIN2, KIN3, ISN1, KIN1, SOR1, ARG8, MNL1, TAF5, SPT2, RNY1, TAF1, RPS24B, ARG1, PPH21, KSP1, THP2, SIP18, CYT2, BUD31, BUD32, RPL2A, AIF1, EFB1, tE(UUC)E3, YBR062C, PNG1, SNZ1, SNZ3, SNZ2, YDR098C-B, KIP2, KIP3, RPL37A, MAL12, MAL13, FAA4, YMR050C, LRG1, FAA2, FAA3, YLR036C, CCE1, GUF1, PET9, DFG16, SMK1, HRR25, FHL1, FLO10, MRM1, XRS2, FAS2, CAK1, BIO2, BIO3, CCS1, BIO4, SRO9, SKY1, SRO7, YBL112C, VAC8, IMD2, IMD3, KEX2, STO1, YDR506C, LPD1, RBK1, ALA1, ILV1, HMX1, UTP6, MCM22, SHY1, KAP104, UTP9, SCP1, NFI1, tR(UCU)G1, tR(UCU)G2, RPB11, SLT2, YGR210C, XBP1, SRP54, tL(UAA)L, SNT2, MAC1, LYS4, VMA13, tL(UAA)D, PZF1, RNH70, tV(AAC)K1, tV(AAC)K2, YDL114W, FES1, tL(UAA)Q, GLE1, PEF1, SNU71, SSB2, YIL168W, RPI1, PCH2, ORC6, RLP7, ORC4, ORC5, ORC2, ORC3, ORC1, THP1, ELF1, SNF8, SNF7, SNF1, PET8, SNF3, SNF2, KAR2, KAR3, KAR1, GRS2, KAR4, GRS1, DAL1, SNR39B, TOM70, NEW1, RPL12B, RPL12A, UFE1 annotated to GO:0005488 zinc ion binding
26RPN1, RPN2, RPN3, NAS6, RPN5, RPN6, RPN7, PUP1, RPN9, PUP3, PUP2, RPN4, RAD6, PRE9, PRE8, PRE5, PRE4, PRE7, PRE6, PRE1, PRE3, PRE2, RPT3, DOA4, RPT1, BLM10, RPN8, RPT6, RPT4, RPT5, RPT2, RAD23, UBP6, SCL1, UBR1, SEM1, ECM29, UBC1, UBC4, UBC5, HUL5, RPN12, RPN13, RPN10, RPN11, CIC1, PRE10 annotated to GO:0000502 proteasome core complex, beta-subunit complex
27tW(CCA)P, VTS1, RDN18-2, RDN18-1, VPS9, tW(CCA)K, tW(CCA)J, VPS5, SUP45, RPS19B, RPS19A, DRE2, TRT2, GYP5, PGI1, tH(GUG)H, YPK1, tH(GUG)M, RPT6, RPL8B, RPL8A, RPT5, RPT2, RPT3, RPT1, tV(AAC)H, ALD6, tV(AAC)J, tV(AAC)L, tV(AAC)O, TRR4, SCL1, MON2, MON1, ARC35, HMF1, tI(AAU)I1, tI(AAU)I2, YAT2, tP(UGG)N2, tP(UGG)N1, IMH1, tQ(UUG)D1, tQ(UUG)D2, tQ(UUG)D3, ACE2, SOE1, RPL16B, RPL16A, RPS17A, RPS17B, RPS27B, RPS27A, ERG8, tG(GCC)O1, tC(GCA)P1, tC(GCA)P2, tV(UAC)D, tK(CUU)G2, CCT8, RPL7A, tV(UAC)B, CCT2, CCT3, CCT6, CCT7, CCT4, CCT5, tR(ACG)J, tR(ACG)K, RPL11B, tR(ACG)O, tR(ACG)L, RPL11A, CPR7, SOL4, SOL2, SUF9, RPS4A, CDC48, RPL26A, RPL26B, SUF10, SUF11, SUF16, SUF17, RPS4B, GIM5, RPN11, RPS28B, RPS28A, RPL21A, RMD5, CIA1, ILS1, RRP14, tF(GAA)P1, tF(GAA)P2, tK(UUU)D, ARF2, ARF1, tD(GUC)G1, tD(GUC)G2, tD(GUC)L1, tR(UCU)M2, RDN58-2, RDN58-1, tR(UCU)M1, BUD27, FRA2, RPL6A, RPS30B, tK(CUU)G1, NAT1, tV(AAC)M1, NAT5, tI(AAU)E1, THI20, tI(AAU)E2, ASP1, ALG13, RDN5-2, ARD1, tH(GUG)K, tE(UUC)G3, tE(UUC)G2, GPM2, GPM3, GPM1, tI(UAU)L, RPN12, RPN13, RPN10, GIM4, GIM3, tI(UAU)D, MDH2, RPP1A, RPP1B, RPL23B, RPL23A, tK(CUU)P, RPS9B, RPS9A, RPT4, tS(GCU)F, tI(AAU)L2, tS(GCU)L, SUF2, SUF3, tT(AGU)O1, SUF6, SUF7, SUF4, SUF5, RPL15B, YKE2, SUF8, RPL15A, RPS0A, RPS0B, tN(GUU)O1, tN(GUU)O2, RPL34B, RPL34A, tH(GUG)E2, RPL43B, tA(AGC)M1, tA(AGC)M2, YHB1, tG(GCC)J1, tG(GCC)J2, SEM1, YEL047C, tL(CAA)G3, tL(CAA)G1, SPO73, RPL33B, tT(UGU)G1, YDJ1, RPN1, RPN2, RPN3, RPS10B, RPN6, RPN7, PUP1, IDI1, SUP2, SUP3, SUP4, RPL9A, SUP6, SUP7, tG(GCC)M, tQ(UUG)C, tQ(UUG)B, SUF20, tQ(UUG)H, tQ(UUG)L, SUF1, PKH1, tG(GCC)B, RPS22A, RPS12, RPS22B, RIB3, IDP2, SSK2, NMT1, tV(CAC)H, ARA1, SUP56, SUP54, tI(AAU)P1, SUP51, PCK1, PAC10, YJL068C, RPL9B, tR(UCU)J2, tR(UCU)J1, SNX3, RPL37A, NAS6, FBP26, SNX4, RPL27B, RPL27A, tV(AAC)G1, tV(AAC)G2, tV(AAC)G3, tG(GCC)P1, tD(GUC)M, ATX1, tP(UGG)O1, tP(UGG)O3, tL(UAG)J, ARX1, RPP2A, TIF5, RPP2B, RPL20B, TRR1, RPL20A, RPL43A, GAT1, RNA1, tK(UUU)P, tK(UUU)O, RPS7A, tK(UUU)L, tK(UUU)K, tF(GAA)H1, tF(GAA)H2, tM(CAU)C, MTD1, RPS7B, COX19, TEF1, COX17, AAT2, tS(AGA)H, RPS31, PRE9, JJJ1, tG(GCC)E, tL(CAA)N, tT(AGU)J, tT(AGU)H, tT(AGU)D, tT(AGU)B, tT(AGU)C, CAR1, GLK1, GCN2, RPS14A, RPS14B, RPS26A, RPS26B, RPL19B, PET18, RPL19A, GCN1, ENO2, SUP11, SUP16, SUP17, SUP19, tL(UAA)B2, tL(UAA)B1, RPS25A, PYK2, RPL4B, RPL4A, URE2, TCP1, tL(UAG)L2, tL(UAG)L1, GLY1, tE(CUC)D, RPL40A, RPL40B, HSP42, RPS10A, tF(GAA)B, tF(GAA)D, tF(GAA)F, tF(GAA)G, tF(GAA)M, tF(GAA)N, FAS2, IMT4, IMT2, IMT3, GCN20, RLI1, tK(CUU)G3, FAS1, SEC53, PFK2, PFK1, PAT1, ENO1, RDI1, tT(UGU)G2, VPS15, STM1, tA(AGC)P, tA(AGC)L, tT(AGU)O2, ERG12, tA(AGC)H, ERG10, tA(AGC)J, tA(AGC)D, tA(AGC)G, tA(AGC)F, RPS21A, RPS21B, RPL7B, THI3, THI6, THI4, EMT1, HXK1, HXK2, tL(GAG)G, RPN5, RPL1A, RPL1B, YGR054W, tT(UGU)H, FDH1, tK(CUU)E1, tK(CUU)E2, RPN8, tT(UGU)P, tX(XXX)D, tV(AAC)M2, tV(AAC)M3, FRA1, RPN9, RDN5-1, PNG1, RDN5-3, RDN5-4, RDN5-5, RDN5-6, RPL24B, PEX21, RPL24A, tK(UUU)G1, tK(UUU)G2, ADH1, SUP5, tK(CUU)C, RPL10, RPS8A, RPS8B, tK(CUU)F, tK(CUU)I, tK(CUU)K, tK(CUU)J, tK(CUU)M, tD(GUC)L2, URA7, RPS11B, tI(AAU)P2, ASC1, URA8, tG(GCC)D2, tR(ACG)D, tG(GCC)D1, RPL14A, RPL14B, TSA1, tE(UUC)J, tW(CCA)G2, RPS29B, FBA1, UMP1, SUP61, CDC19, tV(AAC)E1, TRX2, TRX1, NAR1, SEC14, ATG14, ATG18, RPP0, HSX1, NTH1, ECM29, YOR302W, tR(ACG)E, CUP1-1, CUP1-2, PFD1, RPL18A, RPL18B, RPS5, BTT1, RPS3, RPS2, RPS25B, PRE5, PRE4, PRE7, PRE6, PRE1, PRE3, PRE2, RIO2, VPS45, tA(UGC)A, RPL13A, RPL13B, tA(UGC)E, tA(UGC)G, tA(UGC)L, tA(UGC)O, RPL36A, RPL36B, RPS20, tC(GCA)B, SEC2, tC(GCA)G, SEC7, PYC1, PYC2, EGD1, DJP1, TRN1, CIC1, PRE10, RPL21B, RDN25-2, RDN25-1, tS(GCU)O, PEX19, PEX18, MAP1, GPD1, tG(GCC)F2, GPD2, NIP7, NAS2, tD(GUC)I2, tD(GUC)I1, RPL29, RPL28, IPP1, RPL25, ATG3, ATG1, ATG7, ATG4, ATG5, ATG8, tD(GUC)K, MOD5, tD(GUC)N, tD(GUC)O, tD(GUC)B, tD(GUC)D, tL(CAA)D, tH(GUG)E1, FUN12, CKI1, tL(CAA)L, tL(CAA)M, RPL2A, tL(CAA)K, RPL2B, tE(UUC)E3, tE(UUC)E2, tE(UUC)E1, RPL33A, CTM1, FUM1, CDC65, EMT2, EMT3, tE(UUC)P, HEF3, EMT4, EMT5, tE(UUC)C, tE(UUC)B, RPS11A, FBP1, SUP8, tE(UUC)K, RPS29A, tE(UUC)I, tV(AAC)E2, tE(UUC)M, tE(UUC)L, tI(AAU)N1, tI(AAU)N2, tV(AAC)K1, ATG21, tQ(UUG)E2, tQ(UUG)E1, ERG20, YIG1, RPS6B, RPS6A, SKO1, tH(GUG)G1, tH(GUG)G2, SOD1, IMT1, tP(UGG)L, RPL41B, RPL41A, tI(AAU)L1, tS(AGA)D2, tS(AGA)D3, tS(AGA)D1, TMA19, tK(CUU)D2, RPS18A, RPS18B, tK(CUU)D1, SQT1, tI(AAU)G, tI(AAU)B, GLN3, RPL31A, RPL31B, PRE8, SSA1, SSA3, SSA2, RPL3, SUP53, NMD3, tI(AAU)D, tN(GUU)P, tG(GCC)G2, tG(GCC)G1, SFH5, tN(GUU)K, tN(GUU)L, tN(GUU)C, tN(GUU)F, tN(GUU)G, RPS16B, RPL17A, RPL17B, RPS16A, RPE1, DFR1, VPS74, ACO1, BTN2, TMT1, RPL6B, PEX5, PEX7, PEX6, ARG1, ARG3, ARG4, SIS1, MSN2, RPL37B, PUP3, REI1, RPL42B, RPL35A, RPL35B, RPL42A, PPX1, RNQ1, PUP2, tT(AGU)I1, tT(AGU)I2, ACH1, RPL22A, RPL22B, tR(UCU)B, tA(AGC)K2, tA(AGC)K1, RPL5, tR(UCU)D, tR(UCU)E, tG(GCC)P2, tW(CCA)M, tR(UCU)K, tE(CUC)I, RRD2, CCS1, SRO7, tV(CAC)D, VPS30, VPS33, VPS34, VPS38, tW(CCA)G1, tD(GUC)J1, tT(AGU)N1, tT(AGU)N2, RPS13, tN(GUU)N2, tN(GUU)N1, RPS23B, RPS15, RPS23A, KAP104, GRX3, GRX2, tR(UCU)G1, tR(UCU)G2, tR(UCU)G3, CSR1, tL(UAA)K, tL(UAA)L, tL(UAA)N, RPS30A, tL(UAA)D, ADE16, ADE17, tV(AAC)K2, tS(AGA)J, tS(AGA)M, tS(AGA)L, YPP1, FES1, tS(AGA)A, YNK1, tS(AGA)B, tS(AGA)E, tS(AGA)G, GND2, ACS1, LOT6, ACS2, RPS24B, RPS24A, LEU1, SUP35, tD(GUC)J4, tD(GUC)J3, tD(GUC)J2, RPL38, RPL39, PDC1, RPL32, RPL30, MVD1, RPS1B, RPS1A, ERR3, ERR2, ERR1, RPL12B, RPL12A annotated to GO:0005829 cytosolic large ribosomal subunit
28RPT6, RPN1, RPN2, RPN11, RPN5, RPN8, PUP1, RPN9, RPN6, PUP2, PRE5, PRE3, SCL1, PRE9, PRE8, RPN13, RPN12, PRE4, PRE6, PRE10, SEM1 annotated to GO:0034515 proteasome storage granule
29RPT6, RPN1, RPT4, RPT5, RPT2, RPT3, RPT1, RPN2, RPN12, RPN10 annotated to GO:0008540 proteasome regulatory particle, base subcomplex
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.