Ticket #109 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

freeviz bug

Reported by: gregor Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

v orngLinProj se en pri optimizaciji s freevizom vcasih zgodi, da dobis anchorje z INF vrednostjo primer anchorjev za iris: (1.6806424238198416e+301, -2.6414726556783262e+269, 'sepal length'), (1.#INF, 1.#INF, 'sepal width'), (-6.4031888200496319e+300, -7.8413857137571905e+284, 'petal length'), (1.#INF, 1.#INF, 'petal width')]

to se je zgodilo pri uporabi orangeom.optimizeAnchorsR, lahko pa je isti problem tudi z ostalimi optimizerji.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

To je skoraj gotovo isto kot ticket 120.

Note: See TracTickets for help on using tickets.