Ticket #13 (new wish)

Opened 7 years ago

Last modified 16 months ago

Logisticna regresija: prikaz odds ratio

Reported by: janez Owned by: martin
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Potrebovali bi widget, ki pokaze odds ratio za logisticni regresijo. Za to je zdaj sicer mogoce uporabljati nomogram, vendar je to nerodno.

Change History

comment:1 Changed 16 months ago by blaz

  • Component set to library

Tole bi morda lahko rešili brez widgeta tako, da bi widget za LR na izhodu dal primerno tabelo.

Note: See TracTickets for help on using tickets.