Ticket #157 (closed bug: wontfix)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

printDot, printTxt

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: orng_modules
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Poenoti funkcije, preveri dokumentacijo...

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Pravi reporter tega buga je bil sicer Mitar.

Mislim, da je tole kar OK in smiselno.

Obstajata funkciji dumpTree in printTree, prva vrne niz, druga izpise drevo.

DotTree je cisto drugacna zival. Mitra moti, da ta izpisuje v file, vendar je to smiselno, saj moras za dot itak izpisati v file, vsaj navadno tako pocnemo. Ce bi bila funkcija napisana tako, da izpisuje v string, bi morali stalno odpirati file...

Note: See TracTickets for help on using tickets.