Ticket #163 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Odstranjevanje povezave s podatkov na Random Forest widget traja

Reported by: mitar Owned by: marko
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Če povežem widget s podatki na Random Forest widget, ta porabi nekaj časa pri velikem gozdu, da ga zgradi. Vprašanje pa je, zakaj potrebuje tudi veliko časa, da potem odstrani povezavo, ko jo odstranim?

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by anonymous

  • Owner changed from gregor,janez to marko

comment:2 Changed 6 years ago by marko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Popravljeno.

Note: See TracTickets for help on using tickets.