Ticket #164 (closed wish: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 3 years ago

Test Learners widget ne prikazuje koliko je že naredil

Reported by: mitar Owned by: blaz
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: ales Blocking:
Blocked By:

Description

Pri testiranju večjega števila learnerjev testiranje le-teh lahko traja precej časa. Zakaj Test Learners ne prikazuje nad widgetom, koliko podatkov (ali vsaj learnerjev) je že stestiral? Tako vse skupaj več ali manj zablokira in potem ugibaj (če nimaš odprtega okna learnerja, da bi opazil, da se nekaj dogaja (kot že opisano, je to tudi narobe) lahko res le ugibaš). Res je, da se widget obarva modro, ampak lahko bi se tudi obarval in "zmrznil".

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by mitar

Pri "test on test data" vsaj.

comment:2 Changed 7 years ago by janez

  • Owner changed from gregor,janez to blaz

comment:3 Changed 6 years ago by janez

  • Milestone changed from 1.0 to future

comment:4 Changed 3 years ago by ales

  • Cc ales added
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Progress update for 'Test on test data' was added in r8864

Note: See TracTickets for help on using tickets.