Ticket #165 (new wish)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Urejanje podatkov o stestiranih learnerjih v Test Learners widgetu

Reported by: mitar Owned by: blaz
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Če testiraš večje število learnerjev, bi bilo dobro, če bi lahko rezultate, če jih že imaš v tabelici, tudi uredil po katerem od stolpcev tam.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Owner changed from gregor,janez to blaz
  • Milestone changed from 1.0 to future
Note: See TracTickets for help on using tickets.