Ticket #166 (closed bug: wontfix)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Napake pri update

Reported by: mitar Owned by: gregor
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Na Windows XP pri nadgrajevanju iz zadnjega snapshota izpiše kopico napak. Nepoznavalec se lahko zaradi tega kar ustraši. Tako da če napake niso resne, se naj ne izpisujejo. Če pa so, pa jih je potrebno odpraviti.

Attachments

log.txt Download (28.6 KB) - added by mitar 7 years ago.

Change History

Changed 7 years ago by mitar

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Owner changed from gregor,janez to gregor
  • Milestone changed from 1.0 to future

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Tale slavni update smo ukinili. Aleluja!

Note: See TracTickets for help on using tickets.