Ticket #170 (closed wish: wontfix)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Test Learner widget naj ima možnost shraniti rezultate v datoteko

Reported by: mitar Owned by: gregor,janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Test Learner naj ima možnost shraniti rezultate v datoteko (oziroma se povezati na Save widget), tako da se lahko podatki shranijo in uporabijo kasneje pri analizi nastavitev learnerjev. (Recimo učenje kateri parametri kako vplivajo na rezultate ter iz tega predlaganje najboljših parametrov.)

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Milestone changed from 1.0 to future

To bo reseno, ko bomo imeli report a la SPSS.

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.