Ticket #179 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Izklop jitteringa ne resetira "show probabilities"

Reported by: janez Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Mitar:

In se en bug. Ce izklopim jitter (za zvezne atribute), medtem ko imam vklopljen "show probabilities", se obarvanost ne spremeni, medtem ko se vrnejo vrednosti na prava mesta. Kaj sploh dela jitter?

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Owner changed from somebody to gregor

Gregor, lahko ti pogledas? Vem, da sem se s tem ukvarjal tudi jaz, a refresh vizualizacijskih widgetov raje prepuscam tebi...

comment:2 Changed 6 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.