Ticket #189 (closed check: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Loess pri bayesu

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Kako se zdaj doloca stevilo tock? Zvezni bayes je zelo pocasen, prav tako widget distributions. To bi bilo potrebno enkrat za zmeraj urediti.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

EstimatorConstructor_loess ima zdaj po defaultu najvec 50 tock (ali manj, ce jih je v podatkih manj). Bayes uporablja default. Widget Distributions naredi do 200 tock.

Note: See TracTickets for help on using tickets.