Ticket #195 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Widget Predictions nima kontekstnih setingov

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: blaz Blocking:
Blocked By:

Description


Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Owner changed from blaz to janez

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Cc blaz added
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Widget je nekoliko neroden za dodajanje kontekstov. Navadno je potrebno mesto, kjer se kontrole postavijo na novo, zapreti med closeContext-openContext. Tu pa se to dogaja na par mestih, npr. ob klicih funkcije clear ipd. Mislim, da sem polovil vse, paziti pa je treba pri morebitnem spreminjanju widgeta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.