Ticket #217 (closed bug: wontfix)

Opened 6 years ago

Last modified 3 years ago

Calibration Plot se usuje, ce mu das risati graf za drevo

Reported by: janez Owned by: tomaz
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Iris; ReliefF (m=100, k=5), binarizacija, minSubset+20, maxMajority=95, ostalo izkljuceno.

Ko potegnes to v Calibration plot, se usuje z General exceptionom. VS tega noce debugirati, zato predpostavljam, da se stvar ne usuje v Orangeu temvec v Qwt oziroma nekje v izrisu.

Poleg tega Orange v calibration plotu ne dela vec skoraj nic - drevo je ze zgrajeno in stestirano.

Kolikor sem poskusal, se widget usuje v blizini klica funkcije self.calcAllClassGraphs (vrstica cca 340). Ce pred tem klicem nekaj izpisem, se izpise, ce za, pa ne.

Change History

comment:1 Changed 3 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Old bug, cannot replicate; the widget needs to be rewritten basically from scratch anyway.

Note: See TracTickets for help on using tickets.