Ticket #22 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Scatter plot: spreminjanje point size ne uposteva nastavitev

Reported by: blaz Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component:
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

File->Scatterplot, preberem Iris, kot Size Attribute vzamem sepal length, potem pa na Settings spreminjam Point Size ki pozabi, da je velikost krogcev odvisna od sepal length (pravo vizualizacijo dobim sele, ko Size Attribute spet ponastavim).

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.