Ticket #232 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

CC v discretization

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Za atribut uporabi poljubno avtomatsko diskretizacijo. Klikni CC, pa se prenesejo meje v lineedit. Zdaj se enkrat kliknes Cc, pa naredi iz tega str([seznam-pragov]).

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Popravljeno - upam. Ta widget ni prevec simpl. :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.