Ticket #235 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

file widget lahko v nekaterih primerih postane presirok ...

Reported by: gregor Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

slika pove vec kot tisoc besed...

 http://jimmy.fri.uni-lj.si/temp/filewidget.png

mogoce bi bil kaksen krajsi tekst zadosten :)

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Mislim, da sem popravil, vendar ... lahko ti probas na podatkih, kjer si bug dobil?

Ce ga se vedno serje, prosim, ce lahko sam pokrpas do konca, saj je trivialno. OWFile, vrstica cca 260.

Note: See TracTickets for help on using tickets.