Ticket #236 (closed check: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

Preimenovanje signala v Data Samplerju

Reported by: janez Owned by: blaz
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Data Sampler ima dva izhoda, Examples in Remaining Examples. Bi ne bilo bolj smiselno, ce bi jih poimenovali Sample in Remaining Examples?

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by blaz

se strinjam. sicer pa bi se morda zacel izogibati imena "Examples" (tole je bolj machine learning, data mining redkeje uporablja ta naziv, v bioinformatiki pa je sploh cuden). vem, da se tole ravno ne da zdaj, vsaj ne temeljito. namrec, to kar je v tem signalu, je "Data", tako da bi morda bila ok izraza Sample in Remaining Data (ampak lahko pustis tudi Remaining Examples).

comment:2 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.