Ticket #237 (closed task: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 3 years ago

Dokumentacija orngSVM

Reported by: janez Owned by: miha
Milestone: 2.5 Component: documentation
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description (last modified by marko) (diff)

Precej spartanska je. Gledal sem jo, da bi napisal dokumentacijo za widget, pa mi ni cisto nic pomagala. Nekdo, ki pozna SVM, bi jo moral oprijazniti. Recimo Blaz. ;)

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by blaz

bom.

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Status changed from new to assigned
  • Owner changed from blaz to marko

Marko, povej, če je ta ticket še potreben, ga ustrezno premakni, dodeli, ali pa zapri.

comment:3 Changed 3 years ago by marko

  • Owner changed from marko to miha
  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 3 years ago by marko

  • Description modified (diff)

comment:5 Changed 3 years ago by marko

Miha, lahko daš kak preprost primer na začetek Orange.classification.svm?

comment:6 Changed 3 years ago by marko

  • Milestone changed from 1.0 to orange25

comment:7 Changed 3 years ago by miha

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.