Ticket #24 (closed bug: worksforme)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

progressBarSet se sesuje

Reported by: blaz Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

sesuje se v pri klicu iz Data Table in pri naslednji kombinaciji widgetov

File (Iris) -> SVM -> Data Table

Data Table bi pri tem moral prikazati podporne vektorje. Ce slednje posljem v Scatterplot, se mi ti lepo prikazejo.

Pripenjam snapshot, ki kaze Output Window od Canvasa. Zadeva se sesuje pri drugem klicu vrstice:

self.progressBarSet(j*100.0/numVarsMetas)

(crkne pri vrednostih j=1 in numVarsMetas=5).

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by gregor

Probal sem tudi pri sebi, pa mi dela. A mi lahko posljes narejeno shemo v canvasu (tako da bom dobil tudi vse tvoje nastavitve widgetov).

comment:2 Changed 7 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Component set to core
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.