Ticket #249 (closed check: wontfix)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Don't know in don't care

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Kdo razlikuje med DC in DK? Ce samo drevesa, OK. Ce tudi kontingencne matrike, to potegne za sabo bogvekaj vse; v tem primeru moramo med tem striktno razlikovati povsod. Ce ne, potem DC raje opustimo!

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Tole utegne se kdaj priti prav. Problemov z razlikovanjem pa niti ni, bolj ali manj vsi uporabljajo DK (kot je tudi smiselno).

Note: See TracTickets for help on using tickets.