Ticket #25 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Problem pri nekonsistentnih vhodih v Classifications

Reported by: janez Owned by: blaz
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Povezes File, Bayes in Classifications ter zamenjas nalozeni file. Sesuje se, ker na vhodih dobi argumente iz razlicnih fileov.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by marko

  • Component set to core

Potrdim bug. No, vsaj mislim, da je isti (Predictions widget). Za razliko od Janeza mi ne dela z drevesom. Nariše se lep oranžen trikotnik nad widgetom, ki pravi, da razreda nista združljiva.

comment:2 Changed 7 years ago by marko

  • Component changed from core to widgets

comment:3 Changed 7 years ago by blaz

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Popravil. Sedaj ob spremembi sicer da warning, a ga potem pocisti ko dobi od obeh widgetov konsistenten signal.

Note: See TracTickets for help on using tickets.