Ticket #26 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Classifications ne dela, ce v testnem setu ni razreda

Reported by: janez Owned by: blaz
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ce v testnem data setu ni razreda, Classification vrze exception.

V nacelu ni razloga, da to ne bi delalo, saj classifierji se vedno lahko dajejo napovedi, tudi ce so atributi v drugem data setu drugacni - razreda pa itak ne potrebujejo.

Ce pa se ze odlocimo, da ne bo delalo, naj Classifications to pove prijazneje, ne pa da se usuje, ko poskusa prebrati classVar.values, classVar pa je None

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by blaz

  • Status changed from new to closed
  • Component set to core
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.