Ticket #262 (closed bug: worksforme)

Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

Scrollbar v nomogramu

Reported by: janez Owned by: somebody
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V nomogram (qt4) sem dal bayesa iz zoo. V default velikosti vidim sest atributov, scrollbar pa je "prekratek", da bi se lahko odskroliral naprej. Ko povecujem widget, ima scrollbar vedno enako "lufta", tako da se vedno pomikam za, recimo 20 px gor in dol, ne morem pa doskrolirati do ostalih atributov.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.