Ticket #266 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Neaktivni pogoji v widgetu Select Data

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Pogoji v Select Data so zdaj neaktivni, ko jih dodas. Tudi ko widget ponovno nalozis, so vsi pogoji neaktivni.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Predpostavljamo, da gre za Qtjev bug. Naredil sem obvoz; ce bodo Qt poflikali, ga bomo pa odstranili.

Note: See TracTickets for help on using tickets.