Ticket #268 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Distributions nima izbranih razredov

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Tole utegne biti povezano s spremembami v OWGUI (ControlledListBox) ali s signali v Qt4. V OWDistributions se pogosto zgodi, da ni izbran noben razred; tipicen primer je, ko widget ponovno dobi (isti) signal.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Konteksti so shranjevali reference na objekte, kar postane problem, kadar gre za list, ki ga nato nekdo (npr. callback listboxa) sprazni. Tako se sprazni tudi seznam v shranjenem kontekstu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.