Ticket #27 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Nomogram: vizualizacijske nastavitve ne delajo

Reported by: blaz Owned by: martin
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V nomogramu se ne da nastaviti Vertical Spacing, Font Size in Line Width (so disablani). Pri vseh treh labelah brisi ":" na koncu.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by martin

  • Status changed from new to closed
  • Component set to core
  • Resolution set to fixed

Vertical spacing sem omogocil, font size in line width pa odstranil, ker bi mi vzelo kar nekaj dela. Ce bi kdaj to resnicno rabili, bom dodal.

Note: See TracTickets for help on using tickets.