Ticket #279 (closed task: wontfix)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Precompiled headerji

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Tole je potrebno nujno dodati, da bo gcc prevajal hitreje.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Poskusil. Izkaze se, da je prevajanje z njimi nekoliko (~10%) pocasnejse kot brez njih. Pac pa je prevajanje skoraj stirikrat hitrejse brez optimizacije (torej, brez -O3).

Note: See TracTickets for help on using tickets.