Ticket #286 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

Test Learners podvaja klasifikatorje

Reported by: janez Owned by: blaz
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Sestavi File, Bayes, Majority, Test Learners, ROC. Naloži podatke. Zapri canvas.

Ponovno naloži canvas, odpri zadnjo shemo. V file widgetu pritisni reload. ROC kaže dva Bayesa (ali pa dva Majorityja, odvisno od vrstnega reda).

Kriv je Test Learners, saj bi enako kot ROC pokazal tudi Calibration plot (ki ni izpeljan iz ROC) in Confusion matrix, ki je sploh čisto drugačen.

Ponovno nalaganje sheme je potrebno samo za zanesljivejso replikacijo. Do buga pride tudi med "normalnim" delom, vendar tam ne vem tocno, v kaksnem vrstnem redu moram povezati signale.

Bug nima zveze s konteksti, saj ga lahko dobim tudi, ce prej pobrisem vse .inije in sheme.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.