Ticket #297 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

Parallel Coordinates nepravilno prikaze izbrane primere (Selected Examples)

Reported by: blaz Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Uporabim iris.tab. Selected Examples sem posiljam iz Scatterplot. Parallel Coordinates vse primere pokaze zadimljeno, izbrani primeri bi morali biti prikazani z obicajnimi (nezadimljenimi) barvami a se to ne zgodi.

(ce lahko popravis tako v 1.0 kot v 2.0)

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by blaz

Tudi ko link "Selected Examples" umaknem, ostanejo vsi primeri zadimljeni (edina resitev je izbris widgeta in vizualizacija v novem).

comment:2 Changed 6 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.