Ticket #303 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

network prikaze oblacek takoj ko se pojavi na platnu

Reported by: blaz Owned by: miha
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

ko widget das na platno, naj se oblacek, da ni mreze, ne pokaze (na ta nacin bi morali skoraj vsi widgeti porocati, da na njihovih vhodih ni podatkov). dovolj je, da so zadeve v widgetu diseblane. sam v nekaterih widgetih uporablja "Info" box, ki bi javil "No data on input", ali pa, ko so podatki, napisal koliko je vozlisc in koliko povezav (e.g., "123 nodes, 2341 edges").

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by miha

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

oblaček sem zamenjal z ispisom na canvasu

Note: See TracTickets for help on using tickets.