Ticket #305 (new bug)

Opened 6 years ago

GO: ob updatanju annotacij je treba posodobiti ontologijo

Reported by: marko Owned by: ales
Milestone: Future Component: orng_modules
Severity: major Keywords: genomics, go
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ob downloadanju anotacij se mora posodobiti tudi Ontologija. Če vzamem novo anotacijo, ne updejtam pa ontologije, potem ne najde termov v ontologiji.

Note: See TracTickets for help on using tickets.