Ticket #306 (closed bug: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

GO: nalaganje več anotacij hkrati, loadanje ontologije

Reported by: marko Owned by: ales
Milestone: Future Component: orng_modules
Severity: major Keywords: genomics, go
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Treba je omogočiti uporabo večih anotacij hkrati. Sedaj se globalno stanje objekta spremeni z naloženo anotacijo. Load anotacije bi moral vrniti novi objekt, ki bi ga potem uporabnik klical s podobnimi funkcijami, kot sedaj kliče GO.

Loadanje ontologije bi moralo biti implicitno (loadala bi se po potrebe, lahko bi pa to vnaprej sprožil uporabnik).

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by ales

V obiGO je sedaj popolnoma pythonska implementacija knjiznice za delo z GO, ki tudo omogoca loadanje vecih anotacij hkrati.

comment:2 Changed 6 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.