Ticket #308 (closed wish: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

GO: prepis v Python

Reported by: marko Owned by: ales
Milestone: Future Component: orng_modules
Severity: major Keywords: genomics, go
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Za prihodnje obče dobro (vzdrževanje) predlagam, da se GO prepiše v Python.

Če se pri pisanju pazi na hitrost, sta Pythonska prototipa findGenes in findTerms vsaj tako hitra kot sedaj napisana (v Cju). Gotovo se da še hitreje.

Prepis predlagam, ker se na hitrosti ne izgubi ničesar, pa tudi preveč zahteven ne more biti.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.