Ticket #31 (new bug)

Opened 7 years ago

Scatterplot: trendline

Reported by: janez Owned by: gregor
Milestone: Future Component:
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V Scatterplot bi bilo zanimivo dodati trendline. Ce uporabljas barve, dobis trend za vsako barvo, sicer pa enega za vse. Lahko bi dodali tudi konfidencne intervale. To rec lahko delas z linearno regresijo ali pa tudi z Loessom.

Note: See TracTickets for help on using tickets.