Ticket #311 (closed task: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 3 years ago

Mac - Začetni direktorij, kamor se postavi dialog za odpiranje in shranjevanje

Reported by: mitar Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Začetni direktorij, kamor se postavi dialog za odpiranje in shranjevanje, je precej naključna stvar na Macu. Tako izgleda. Očitno odvisno od takrat trenutnega direktorija in podobnih stvari. Zato lahko uporabnika vrže nekam, kjer mu ni najbolj jasno, kje sploh je. Verjetno bi bilo najbolj smiselno, da se začne v domačem direktoriju.

Sam dialog pa si itak potem zapomni, kje je prejšnjič ostal.

Je pa res, da je mogoče za to potrebna kakšna skupna podpora v Orangeu, ki bi to delala za vse možne dialoge, ki jih uporabljamo.

Change History

comment:1 Changed 3 years ago by mitar

  • Owner changed from mitar to ales
  • Status changed from new to assigned

Aleš, pogledaš to, če je še aktualno? Torej kaj nov Qt dela? Ali si zapomni? Zdi se mi, da smo to naredili s tem, ko smo definirali dataset path (teh iz dokumentacije), da se itak potem vedno odpre open dialog tam. Kje pa se odpre save dialog? Torej problem je, če se uporabniku odpre nekje pod /sw/ ali /Applications/ ali kje tam.

comment:2 Changed 3 years ago by ales

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Dataset path is opened by default if the user selected Browse documentation data sets. Otherwise if the user pressed '...' button the initial directory is the $HOME directory. The Save widget also uses $HOME as the default.

Miha can you also check your Distance File / Network File widgets.

Note: See TracTickets for help on using tickets.