Ticket #328 (closed wish: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

za racunanje razdalje med atributi je zahtevan razred

Reported by: lan Owned by: janez
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords: razdalja med atributi
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V widgetu za merjenje razdalje med atributi so zahtevani podatki z razredom. Bolje bi bilo, da bi v primeru mer, razred dejasnko zahtevajo, dobimo opozorilo, da je razred potreben.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.