Ticket #33 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Installer za stabilne verzije

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Porihtaj instaler

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

Nekaj dela, vendar je potrebno preveriti, ce je OK.

Dodati je potrebno numpy in mfc71.dll.

Nekako uspe vkljuciti Other, ceprav ga sploh ni vec. Mislim, da ne bi dodajali Prototypes, saj to ne sodi v stable release.

comment:2 Changed 7 years ago by janez

Vse zgoraj popravljeno, poleg tega sem dodal se brisanje setingov ob deinstalaciji (ali ponovno instalaciji - v tem primeru vprasa uporabnika, ce to res zeli).

Se vedno pa bo potrebno pred stabilno verzijo temeljito pretestirati instaler.

comment:3 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Component set to core

comment:4 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted
  • Type changed from check to task

Treba je dodati numpy v ustrezne direktorije 3rdparty v vmware image, ki gradi distribucijo.

comment:5 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.