Ticket #335 (new task)

Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

Screencasts

Reported by: janez Owned by: blaz
Milestone: Future Component: web
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Pripraviti je potrebno malo besedila, potem pa se, najbrz, dogovoriti za format screencastov, tako da bi lahko screencaste kar odlagali v nek direktorij, pa bi se avtomatsko zlozili na stran.

Za zacetek pa je potrebno sploh pripraviti nekaj screencastov...

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

Za zdaj sem zakomentiral link, saj tega še ne bomo kmalu imeli.

Note: See TracTickets for help on using tickets.