Ticket #343 (closed task: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

Dokoncna konfiguracija bloga

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: web
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Morda zelimo dodati kategorije - ali pa tudi ne, postov itak ne bo veliko.

Potrebno je dodati userje.

Morda lahko se kaj naredimo na obliki.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

Kategorij nocemo - vsaj skripta, ki updatea naslovno stran, jemlje samo kategorijo Orange.

comment:2 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.