Ticket #358 (closed wish: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

Vrstica About v Canvasu

Reported by: blaz Owned by: gregor
Milestone: Future Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gregor, lahko prosim vkljucis (na primerno mesto, na Macu je to npr. v menu Orange takoj prvi ukaz, pred Preferences..., med njima pa mora biti crta, na PC-jih pa v menuju Help, zadnja vrstica) v Canvas v menuje vrstico "About Orange". Ta ukaz naj bi odprl okno z informacijo o verziji orange-a oz. in informacijo o tem, kdaj je bil ta preveden (torej to, kar vraca orange.version.

Stvar je mocno uporabna, saj kar nekaj ljudi uporablja samo Canvas in potem ne zna povedati, katero verzijo uporabljajo.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by blaz

  • Summary changed from Menu About v Canvas to Vrstica About v Canvasu

comment:2 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.