Ticket #381 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Dodatni atributi atributa v tretji vrstici .tab

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: blaz.zupan@… Blocking:
Blocked By:

Description

Blaz Zupan:

Bi se dalo atributom v Orange-u v tab datoteki pripeti se kaksne dodatne oznake (v tretji vrstici). Npr., Lan Umek uporablja skupine atribute (torej ne vec atributi in razred, ampak deli atribute na razlicne skupine, kjer je v vsaki skupini lahko tipicno vec atributov). Problem, ki sem ti ga vceraj navajal, bi po drugi strani zahteval, da pri atributih navedem skupino (rezultati pri meritvah A, rezultati pri meritvah B).

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

Narejeno, a z nekoliko slabim obcutkom.

Atributi atributa se pisejo v slovar objekta orange.Variable. Koda, ki mora to narediti, pa je v delu Orangea, ki se se ne zaveda Pythona. V resnici do njega brez tezav dostopa - vsak objekt ima pointer na svoj interface, zato je bilo za tole spremembo potrebnih borih 9 vrstic v C++. Vendar imam slab obcutek, ker povezujem dva svetova, ki bi morala biti locena.

comment:2 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.