Ticket #393 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Gene Info pocasen?

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gene Info porabi kaksnih pet sekund, cetudi mu dam na vhod samo nekaj genov in cetudi gre za isti organizem. Se da to kako pospesiti (najbrz kaksno stvar naredi, ki ni ravno nujno, npr. kaksen reload datoteke z gene info)

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.