Ticket #394 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Feature selection widget naj pri izboru primerov nujno ohrani meta atribute

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Sedanji widget jih ne ohranja (probaj npr. z brown-selected.tab, kjer se meta atribut gene izbrise.

Zadeva namrec ne bi bila tako pomembna, ce ne bi tudi sedanja implementacija s transpose slonela na meta atributih. Namrec, po transponiranju matrike z geni v kolonah se imena atributov shranijo v meta atributu, ki potem postane ime atributa po ponovnem transposu. Ce se v procesu filtriranja ta meta atribut zgubi, imajo izbrani atributi napacna imena.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by anonymous

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.