Ticket #395 (closed wish: invalid)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

GSEA progress bar

Reported by: blaz Owned by: marko
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

marko, naredis en progress bar pri GSEA widgetu (vcasih dolgo traja, pa je dobro, ce ves, kje si)

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by marko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Ze leto dni je not. Tudi verzija iz SVN ga ima (testiraj pravkar). Ce se ti pa zdi, da progress slabo deluje, odpri nazaj.

Note: See TracTickets for help on using tickets.