Ticket #41 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Dovolimo uporabniku, da instalira Pythona kam drugam?

Reported by: anonymous Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Owner set to janez
  • Component set to core

comment:2 Changed 6 years ago by janez

Spremenil sem .nsi skripto tako, da uporabnika vprasa, ali hoce python instalirati na hitro ali bi rad sam kaj nastavljal. Vendar tega se nisem sprobal, ker nimam pri sebi primernih imageov (oni za prevajanje je se na .

To je treba nujno stestirati, cim prej!

comment:3 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.