Ticket #412 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

GEO in lokalni data seti

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

GEO widget naj v razicni barvi fontov izpisuje data sete ki so in ki niso v lokalni bazi. Predlagam, da se tisti, ki so v lokalni bazi, izpisejo temno zeleno. Naredi tako, da se da to barvo nekje v kodi enostavno nastavljati, da lahko enostavno spreminjamo. (se to da naresti enostavno, tako da nastavis barvo v oznaki <font>?).

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

(se to da naresti enostavno, tako da nastavis barvo v oznaki <font>?).

Ne. Barvo hranim v globalni spremenljivki LOCAL_GDS_COLOR.

Note: See TracTickets for help on using tickets.