Ticket #417 (closed check: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

razlicni tipi vhodnih podatkov za Gene Selection

Reported by: marko Owned by: ales
Milestone: Future Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ker so ene scoring metode primerne zgolj za uporabo na dveh razredih, je treba preveriti, kaj se zgodi, če uporabim tako scoring metodo, potem widget zaprem in mu dam data set s tremi razredi (ali obratno). Cilj je, da se widget ne sesuje.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.