Ticket #42 (closed wish: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

OWImpute in odstranjevanje primerov

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

OWImpute bi lahko imel tudi opcijo, naj primere z neznanimi vrednostmi odstrani.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Component set to core
  • Resolution set to fixed

Mimogrede sem odstranil se (verjetni) bug, da je widget vedno imputiral tudi, ce mu je receno, naj ne.

Note: See TracTickets for help on using tickets.