Ticket #425 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

ozivljanje ekspression profiles

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Widget Expression Profiles v sklopu bioinformaticnih widgetov je treba popraviti. Trenutno se kar dela na podatkih, ki vsebujejo razredni atribut, za ostale podatke pa si izmisli neke razrede ki so napacni. In sicer,

  • za podatke, ki ne vsebujejo razrednega atributa (npr. prilozeni profiles.tab) naj bo Classes box disablean, v tem primeru se izrisujejo vsi razredi
  • za podatke, ki vsebujejo razredni atribut (profiles-classes.tab) naj bo privzeta nastavitev taka, da so, ko widget prvic vidi ta data set, vsi razredi v "Classes" oznaceni, torej vsi profili vidni.
  • sicer pa naj bodo vsi setting-i (torej tudi izbor razredov v Classes) obravnavani kot context dependent settings (kontekst naj bo domena vhodnih podatkov). Sem ti v ta namen dodal se profiles-classes-B.tab.
  • pred skatlo "Display" naj bo se skatla Info ("No data on input." ali "Showing XX profiles")
  • dodaj tudi report (izpis podatkov o stevilu profilov, graf)
  • Gumb Un(Select) All ne dela, bolje ti tudi bilo, ce bi se ime spreminjalo iz "Select All" v "Unselect All", odvisno od tega, kar bo gumb pocel ob kliku nanj.

Attachments

Archive.zip Download (7.8 KB) - added by blaz 5 years ago.
three data sets

Change History

Changed 5 years ago by blaz

three data sets

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.