Ticket #426 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Data Profiles

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Tole je se wish list za Data Profiles:

super bi bilo, ce bi lahko zbirali profile s (CTRL)-klikom na profil. Izbrani profili bi se pokazali v temnejsi barvi, ali pa odebeljeni. Mouse over bi prikazal enega od atributov (tega bi izbral v skatli Setttings tabu, skatla "Profile labels", ponudil ti bi vse atribute in meta atribute, ampak po defaultu izbral string atribut). Izbrane profile bi poslal ven (standardni Comitt box).

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.